"Survey om survey"

Undersøkelse om reisevaner og kontaktmetoder

Informasjon om pågående spørreundersøkelse:

Har du mottatt invitasjon fra Transportøkonomisk institutt om å delta i en spørreundersøkelse om reisevaner og kontaktmetoder?

Delta på undersøkelsen her

Oppgi passordet du har mottatt.

Om prosjektet

Hvordan befolkningen reiser til daglig er viktig informasjon for myndighetene. De trenger informasjon om våre bevegelsesmønstre og -vaner for å kunne lage gode transportplaner og -løsninger. Hvordan kan vi skaffe denne kunnskapen på best mulig måte? Undersøkelsen er ett ledd i et større forsknings- og utviklingsprosjekt for å forbedre den nasjonale reisevaneundersøkelsen, men vil også være nyttig for utviklingen av lokale reisevaneundersøkelser.

Undersøkelsen gjennomføres av TØI og Opinion på vegne av Statens vegvesen. Resultatene vil bli brukt inn i arbeidet med å utvikle framtidens reisevaneundersøkelser.

For at vi skal produsere forskning som kommer samfunnet til gode og gir oss gode transportløsninger i årene som kommer, trenger vi informasjon fra befolkningen. Derfor håper vi at du som er trukket ut til denne undersøkelsen vil ta deg tid til å svare og hjelpe oss med å bli bedre.

Utvalget til undersøkelsen er trukket fra Folkeregisteret og kontaktinformasjon er hentet fra Folkeregisteret og Kontakt og reservasjonsregisteret. Vi følger de til enhver tid gjeldende personvernlover/GDPR.

Kontaktperson

Trine Dale

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger