Du er her

Wiljar Hansen har disputert

Beregninger som er gjort som en del av avhandlingen inngikk som underlagsmateriale til NTP 2018-2029.

Avhandlingens tittel er "Transport and the Spatial Economy: Developing a Spatial Computable General Equilibrium model for analysis of wider economic impacts"

I doktorgradsarbeidet har Wiljar Hansen utviklet generelle likevektsmodeller som kan benyttes til å analysere økonomiske ringvirkningseffekter av investeringer i transportinfrastruktur. Ved større samferdselsinvesteringer vil det oppstå nytte-effekter som ikke fanges i de tradisjonelle nytteberegningene. Dette skyldes markedsvridninger i de tilstøtende markedene til transportmarkedet. I Norge ble slike effekter tidligere kalt for "mernytte", mens vi nå gjerne omtaler dem som "netto ringvirkninger".  

I avhandlingen beregnes samfunnsøkonomiske nytteeffektene av en lang rekke norske infrastrukturprosjekter. Beregningene inngikk som underlagsmateriale til NTP 2018-2029.  

En gjennomgang av retningslinjene for konsekvensanalyser fra 23 ulike land, viser at det er manglende konsensus for hvordan netto ringvirkninger både skal beregnes og behandles. Avhandlingen er et innlegg i denne debatten og demonstrerer hvordan generelle likevektsmodeller kan benyttes til å beregne den totale samfunnsøkonomiske nytten av større infrastrukturtiltak. 

Arbeidet med avhandlingen er finansiert gjennom prosjektet «Logistikk i Norge» i Forskningsrådets SMARTRANS-program og utredningsoppdrag fra transportetatene, bla knyttet til Ferjefri E39.

Les mer om avhandlingen for graden Ph.D. in Logistics ved HiMolde.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger