Du er her

Varestrømmene i Norge kartlagt

Databasen inneholder mye aktuell informasjon om varestrømmer i og til/fra Norge på detaljert nivå.

Varestrømsmatrisene utgjør et sentralt element i Nasjonal godsmodell, men databasen inneholder mye aktuell informasjon på detaljert nivå som også kan brukes i andre sammenhenger. Matrisene viser all vareflyt regnet i tonn innen og til/fra Norge mellom tilbydersiden og anvendelsessiden, og er fordelt på 39 aggregerte varegrupper avhengig av hvilke krav til transportkvalitet som må oppfylles.

Matrisene er i hovedsak basert på grunnlagsdata fra 2014, men er kalibrert og validert mot offentlig statistikk på nasjonalt nivå og terminalnivå for 2016 for å ivareta aktualiteten til varestrømmene og godsmodellen. Viktige inngangsdata er SSBs varetransportundersøkelse med basisår 2014, samt SSBs utenrikshandelsstatistikk, men det er supplert med andre typer av data for at alle varestrømmer i Norge inkludert transitt er representert.

Ved hjelp av Nasjonal godsmodell kan varestrømsmatrisene omgjøres til transportmiddelfordelte varestrømmer, samt gi informasjon om evt. hvilke terminaler som benyttes i fremføringen.

Kartene viser konsentrasjon av varestrømmer, målt i tonn etter avsendersone og mottaker-sone i modellen. De største godskonsentrasjonene både for avsendt og mottatt gods er i regionen rundt Oslofjorden, Bergen, Stavanger og Trondheim. Nord for Trondheim er det Mo i Rana og Hammerfest som har de største godsvolumene.

Kartene viser konsentrasjon av gods i Norge etter sted for avsendt gods (venstre) og mottatt gods (høyre).

Kontaktperson: forskningsleder Inger Beate Hovi

Rapport:
Varestrømmer i Norge – en komponent i Nasjonal godsmodell. TØI rapport 1628/2018. Forfatter: Inger Beate Hovi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger