Du er her

Utslippsfri bydistribusjon i 2030 krever betydelige insentiver

Regjeringens mål i Nasjonal transportplan (NTP) om at varedistribusjon i bysentra skal være tilnærmet utslippsfri innen 2030, blir vanskelig å nå.

I NTP er det målsetting om at alle nye varebiler og halvparten av alle nye lastebiler skal være elektriske innen 2030. I tillegg er det mål om utslippsfri varedistribusjon i byene. I en ny TØI-rapport er det utarbeidet en framskriving av elektrifiseringsandel for henholdvis nybilsalg og bestand av varebiler fram til 2030 for å se om målsetningene innfris.

Elektrifiseringsandelen er allerede størst i Oslo og Bergen, etterfulgt av Trondheim og Stavanger. Beregninger viser at NTP-målene ikke innfris med en trendutvikling uten aktive insentiver. Dersom trendutviklingen derimot følger en tiltakende (eksponentiell) vekst, der det innføres incentiver for anskaffelse av elektriske kjøretøy, vil målet om 100 prosent el-andel av nybilsalget for varebiler innen 2030 kunne nås for flere av de største byene i Norge.

Derimot vil varebilbestanden og ikke minst lastebilbestanden fortsatt bestå av en del eldre fossildrevne kjøretøy. På tross av en tiltakende utvikling i nybilsalget av elektriske varebiler, der myndighetene aktivt initierer insentiver, vil ikke el-andelen utgjøre mer enn 60 prosent av varebilbestanden i 2030.

NTP-målet om CO2-fri bydistribusjon er dermed mindre sannsynlig at nås innen 2030, selv med en aktiv insentivbasert trendutvikling. Insentivene kan være økonomiske, fysiske eller regulatoriske, som f.eks. fysisk tilgjengelighet og krav i offentlige anbud. Dette gjelder særlig for innfasing av elektriske lastebiler, der tilbudet fortsatt er preget av umoden teknologi.

Generelt har de økonomiske insentivene for overgang fra fossil drift til nullutslippskjøretøy vært svakere for nyttekjøretøy enn for personbiler. Derfor finnes det nå også insentiver gjennom hhv. særskilt tilskudd ved vraking av varebil ved kjøp av ny elektrisk, Nullutslippsfondet (en ny støtteordning til elektriske varebiler og lastebiler) og spesifikke avskrivningsregler for elektriske kjøretøy, i tillegg til gratis (eller redusert sats) i bomstasjoner. Kommuner har flere virkemidler som kan være relevante å bruke for å bidra til å redusere CO2-utslipp fra varedistribusjon i byer. Det gjelder blant annet arealplanlegging, bylogistikkplaner, offentlig-privat samarbeid, innkjøp av varer og tjenester, trafikkregulering og tilrettelegging for lossing, lasting og lading. For å oppnå helhetlige løsninger som bidrar til reduserte CO2-utslipp fra varedistribusjon i by, bør bylogistikk i økt grad integreres i kommunal planlegging.

Rapport: Nullutslipp fra varedistribusjon i byer innen 2030? Hvilke virkemidler og insentiver finnes? Forfattere: Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik, Christian S. Mjøsund, Sidsel Ahlmann Jensen. TØI-rapport 1738/2019

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger