Du er her

Ulike barrierer skaper avstandskostnader

Sosiokulturelle og institusjonelle barrierer bør tas med når en diskuterer næringslivets avstandskostnader. Dette er en av konklusjonene i en studie utført ved Transportøkonomisk institutt.
Prosjektet har studert ”næringslivets avstandskostnader” for å se om begrepet kan operasjonaliseres og brukes som en indikator i transportpolitikken.

Mens næringslivet i storbyene har transportutfordringer knyttet til fremkommelighetsproblemer, er utfordringene i distriktene ofte knyttet til avstandskostnader. Men avstandskostnader er mer enn økte transportpriser som en følge av at varer må fraktes lengre. Sosiokulturelle og institusjonelle barrierer påvirker også produktiviteten og dermed fraktratene, og initiativer for å redusere disse kan også tenkes å være samferdselsmyndighetens ansvar.

Den empiriske delen av prosjektet har undersøkt hvordan avstand, forsendelsens størrelse, totalvolum gods på strekningen og andre faktorer påvirker fraktprisene. Resultatene tyder blant annet på at samlasternes utstrakte bruk av jernbanen som underleverandør der dette er mulig, bidrar til svært lave fraktrater på jernbanens hovedstrekninger.

”Næringslivets avstandskostnader” – et fruktbart begrep? TØI-rapport 956/2008. Av Thorkel Christie Askildsen
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger