Du er her

TØI har levert omfattende faktagrunnlag om godstransport

TØI har levert faktagrunnlag til Transportetatenes arbeid med en bred samfunnsanalyse av godstransport. Faktagrunnlaget inngår i kunnskapsgrunnlaget for forslag til Nasjonal transportplan 2018-2027.

TØI har i samarbeid med Sitma AS og Møreforskning utarbeidet en rekke rapporter i forbindelse med kartleggingsfasen av Transportetatenes arbeid med en bred samfunnsanalyse av godstransport.

TØI har skrevet åtte rapporter. Samlet gir de en bred dekning av transport og logistikkmarkedets sammensetning og utvikling. Temaer som omhandles er blant annet følgende:  

  • Økonomiske og fysiske rammebetingelser for veg-, jernbane-, sjø- og lufttransport og om konkurranseflatene disse i mellom

  • Transportpriser og kostnadsstrukturer i ulike transportbransjer

  • Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling

  • Drivkrefter for strukturen i logistikksystemene

  • Ulike terminalers geografiske områder

  • Innenriks transportytelser for skip i norske farvann og hvordan disse fordeler seg på skip av ulike kategorier og flaggstater

  • Forholdet mellom godsmengde og tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner.

Transportetatene offentliggjør samtidig en rapport som dokumenterer deres arbeid med kartleggingsfasen, og arbeidet med den bred samfunnsanalysen av godstransport går nå over i en analysefase. Analysen vil ferdigstilles innen sommeren 2015 og skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for forslag til Nasjonal transportplan 2018-2027.

Les mer:

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling. TØI rapport 1363/2014. Forfattere: Inger Beate Hovi, Elise Caspersen og Paal Brevik Wangsness

Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland. TØI rapport 1360/2014. Forfattere: Inger Beate Hovi, Berit Grue og Elise Caspersen

En analyse av avgifter og tidsbruk i norske havner. TØI rapport 1345/2014. Forfattere: Paal Brevik Wangsness og Inger Beate Hovi

Transportytelser for godsskip i norske farvann. TØI rapport 1369/2014. Forfatter: Inger Beate Hovi

Næringslivets logistikksystemer Hvordan ser de ut og hvordan har de utviklet seg? TØI rapport 1371/2014. Forfattere: Stein Erik Grønland, Inger Beate Hovi, Paal Breivik Wangsness og Elise Caspersen

Kostnadsstrukturer i godstransport – betydning for priser og transportvalg. TØI rapport 1372/2014. Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi

Referansealternativet – utgangspunkt for analyse av terminalstrukturer. TØI rapport 1347/2014. Forfattere: Stein Erik Grønland, Inger Beate Hovi

Rammebetingelser i transport og logistikk. TØI rapport 1353/2014. Forfattere: Inger Beate Hovi, Svein Bråthen, Harald M. Hjelle og Elise Caspersen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger