Du er her

Stadig mindre gods seiler under norsk flagg

Nye beregninger viser at norskregistrerte skip fraktet til sammen 37 prosent av innenriksgodset i 2015. Omfanget er redusert fra 47 prosent i 2010.

For utenlandskregistrerte skip er utviklingen motsatt. Transporterte tonn har økt fra 2010 til 2015. Skip som seiler under såkalt bekvemmelighetsflagg utførte 33 prosent av innenriks transportmengde i 2015, men andelen har gått noe ned etter å ha nådd en topp på 38 prosent i 2012. Tallene er justert for en økning i antall skip som seilte under ukjent flagg.

Dette fremkommer i en ny rapport som presenterer beregninger av innenriks transportytelser for skip i norske farvann basert på grunnlagsdata fra SSBs kvartalsvise havnestatistikk. Beregningene inkluderer også utenlandsk registrerte fartøyer.

Formålet med beregningene har vært å undersøke hvorvidt transportytelsesstatistikken, som i prinsippet kun skal inkludere norskregistrerte fartøyer, underestimerer det samlede transportarbeidet for sjøtransport.

Innenriks transportarbeid er trolig noe underestimert i transportytelsesstatistikken, men transportytelsene for sjøtransport ser likevel ut til å inkludere transportytelser både for norskregistrerte og utenlandskregistrerte skip.

I utenriksfarten inkluderes skip med utenlandsk flaggstat i transportytelsesstatistikken. Her er tallene blandet. Målt i transportert mengde er våre beregninger lavere enn i transportytelsesstatistikken, mens vi finner at transportarbeidet (tonnkm) i transportytelsesstatistikken er underestimert som følge av den enkle forutsetning om en konstant transportdistanse i norsk farvann for importert gods.

Hele rapporten: Transportytelser for godsskip i norske farvann 2010-2015. TØI rapport 1513/2016. Forfatter: Kjetil Haukås.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger