Du er her

Små godsbiler elektrifiseres ikke fort nok

Norge når ikke klimamålet om at alle nye varebiler skal ha nullutslipp i 2030 hvis ikke et betydelig trendskifte inntrer.

Forskere ved TØI har i en ny rapport forsøkt å få innsikt i bruksmønstret for små godsbiler og hvordan bruksmønsteret henger sammen med bykjøring, samt å undersøke hvordan dette påvirker drivstoffbruk og potensialer for elektrifisering.

Små godsbiler (varebiler og lette lastebiler) er viktig for varelevering, håndverkertjenester og serviceproduksjon i byområder. De utgjør en relativt liten andel av transportarbeidet, men målt i utkjørt distanse kjører disse adskillig mer enn tyngre lastebiler.

Den største andelen av trafikkarbeidet og transportarbeidet blant små godsbiler utføres av korte- og mellomlange kassebiler (60 % av trafikkarbeidet). Bilene brukes mye i forbindelse med håndverker- og serviceoppdrag og da blir det også fraktet en betydelig mengde gods. Små godsbiler brukes også i betydelig grad til privat kjøring, 24 prosent av trafikkarbeidet for disse bilene er privat kjøring, mens bare 17 prosent er rene transportoppdrag.

Potensialet for elektrifisering

I Nasjonal transportplan legges det opp til at transportsektoren skal ta en stor andel av utslippskuttene slik at Parisavtalen og Norges klimamål oppnås i 2030.

Små godsbiler utgjør i dag 11,5 prosent av klimagassutslippet fra transport. For varebiler har myndighetene lagt til grunn at alle nye lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, mens alle nye tyngre varebiler og 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2030.

I 2017 utgjorde andelen nyregistrerte elektriske varebiler 2,7 prosent av alle nyregistreringer innenfor av slike biler. Den lave andelen henger sammen med et begrenset tilbud av elektriske varebiler med tilstrekkelig lastekapasitet og rekkevidde.

Med en utvikling som fortsetter med dagens utviklingstrend, vil elbilene utgjøre drøyt 2 prosent av bestanden av varebiler i 2020, 7 prosent i 2025 og 16 prosent i 2030. For å nå målsettingene i NTP om at 100 prosent av nybilsalget av lette varebiler er elektrisk fra 2025 og tilsvarende for tunge varebiler og 50 prosent for små lastebiler fra 2030, vil elbilandelen være 20 prosent i 2025 og 60 prosent i 2030.

Det er forventet at veksten i elbilandel vil tilta fra 2019 når flere modeller med økt størrelse og rekkevidde vil bli tilgjengelig i markedet. Basert på framskrivninger av veksten i tilbudt rekkevidde og lastekapasitet, samt en framskrivning av trenden til å velge elektrisk varebil, anslår forskerne at antall nyregistrerte elektriske kjøretøy per år innen segmentet små godsbiler vil være i overkant av 8 000 i 2025, og 12 000 i 2030. Selv om denne veksten er relativt stor fra dagens nivå, utgjør likevel ikke dette mer enn drøyt 17 prosent av nyregistreringene i 2025 og 22 prosent i 2030.

Det ser derfor ikke ut til at målene i Nasjonal transportplan om at alle nye lette og tyngre varebiler skal være nullutslippskjøretøy i hhv 2025 og 2030 vil nås, hvis ikke et betydelig trendskifte inntrer.

Små godsbiler i byene

Tall fra undersøkelsen viser at andelen av trafikkarbeidet utført av små godsbiler som er relatert til godstransport varierer mellom regioner og byer. Dette inkluderer også varer fraktet i forbindelse med håndverker- og serviceoppdrag. Mens denne andelen er på over 70 prosent i Oslo (og nærmere 80 % i Oslo sentrum), er tilsvarende andel kun i overkant av 40 prosent i Tromsø. Andelen privat kjøring varierer også mye; i Oslo sentrum er kun 6 prosent av trafikkarbeidet slik transport, mens i Tromsø er andelen 34 prosent.

Rapporten er basert på analyser av grunnlagsdataene fra undersøkelsen «Transport med små godsbiler 2014/15» gjennomført av Statistisk sentralbyrå (2015). Dette inkluderer detaljert informasjon om transportytelser og bruksområder for varebiler og lastebiler med nyttelast under 3,5 tonn.

Arbeidet er utført på oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet, innenfor etatsprogrammet for bylogistikk.

Hele rapporten: Små godsbiler: Bruksområder, transportytelser og potensiale for elektrifisering. TØI rapport 1650/2018. Forfattere: Christian S Mjøsund Guri Natalie Jordbakke Inger Beate Hovi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger