Du er her

Prognoser for godstransport: Sterkest vekst på jernbanen

Prognoser for godstransportarbeidet i Norge i perioden 2006 til 2040 viser en årlig vekst på 1,45 prosent. Jernbanen forventes å ha den høyeste veksten med 2,01 prosent, dernest lastebiler med 1,48 prosent, mens modellene viser svakest utvikling for sjøtransport med en vekst på 1,33 prosent pr år.

Grunnprognosene er laget av Transportøkonomisk institutt i forbindelse med Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019.

Grunnprognosene beskriver behovet for godstansport med ulike transportmidler i og mellom ulike regioner i Norge, samt til og fra utlandet. Prognosene viser at behovet for jernbanetransport er større enn dagens kapasitet. Dersom ikke jernbanen kan ta hele etterspørselsveksten, vil dette føre til høyere vekstrater for de andre transportmidlene.

Prognosen gir en utvikling i innenriks transportarbeid fra 2010 som er lavere enn utviklingen i transporterte tonn. Dette er et trendbrudd. I mange år, og særlig i annen halvdel av 1990-tallet, har det vært slik at transportarbeidet har økt mer enn transportmengden målt i tonn.

Den viktigste forklaringen har vært en omstilling i næringslivet med sentralisering av produksjon og lager. Dette har ført til lengre transporter og økte transportkostnader. Det har også vært en overføring av gods fra sjø og jernbane til vegtransport.

Befolkningsutviklingen går nå i retning av mer sentral bosetting. Isolert bidrar dette til reduserte transportdistanser. I Europa har også trenden med sentralisering av lagerstrukturen nå begynt å snu mot økt desentralisering på grunn av økt trafikk og trengsel i hovedvegnettet.

Den nasjonale prognosen for godstransportarbeid som er utarbeidet ligger noe over den prognosen som EU har utarbeidet for blant annet Norge.

Modellverktøyet som er brukt i analysene er nærmere beskrevet i rapportene.

Rapporter knyttet til grunnprognosene:

Grunnprognoser for godstransport 2006-2040. TØI rapport 907/2007. Av Inger Beate Hovi.

Sammenlikning av nye nasjonale grunnprognoser med offisielle EU-prognoser. TØI rapport 923/2007. Av Inger Beate Hovi.

Følsomhetsberegninger for godstransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019. TØI rapport 925/2007. Av Anne Madslien.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger