Du er her

Nye grunnprognoser for person- og godstransport

TØI har laget en rekke rapporter som underlag for det pågående arbeidet med Nasjonal transportplan 2014 -2023. Nye grunnprognoser for persontransport viser en årlig vekst på 1,07 prosent fram til 2043. Veksten for godstransporten er beregnet til 1,3 prosent pr år.

Beregningene for persontransport er basert på beregninger fra modellene NTM5 og RTM. Antall reiser beregnes å øke omtrent i takt med befolkningen i prognoseperioden, med høyest vekst for bilførerturer og lavest for sykkelturer.

Demografiutviklingen, med økende andel eldre, er sterkt delaktig i denne utviklingen. Transportarbeidet for persontransport øker mer enn antall turer, noe som skyldes at antall lange turer øker mer enn de korte turene. Til sammen beregnes antall turer å øke med 31 prosent fra 2010 til 2043, mens motorisert transportarbeid i samme periode øker med 42 prosent.

Gods
For perioden 2008 til 2043 beregnes gjennomsnittlig årlig vekst i godsstrømmer å bli 1,7 prosent, mens den årlige veksten i transportarbeidet på norsk område er beregnet til 1,3 prosent.

Høyest forventet vekst i transportarbeidet er knyttet til jernbanetransport med 2,2 prosent pr år i hele prognoseperioden. Sjøtransport har en forventet vekst i transportarbeid på 0,9 prosent pr år. Samlet gir dette en forventet vekst i transportarbeidet på norsk område på 59 prosent i 35-års-perioden fra 2008 til 2043.

Rapporter:
Grunnprognoser for persontransport 2010-2060
TØI-rapport 1122/2011. Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland og Tariq Maqsood

Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
TØI-rapport 1126/2011. Inger Beate Hovi, Stein Erik Grønland og Wiljar Hansen


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger