Du er her

Modulvogntog er lønnsomt

Bruk av modulvogntog er samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomt ifølge Transportøkonomisk institutt. TØI har evaluert prøveordningen med modulvogntog som har pågått i Norge i perioden 2008-2013.

Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie 60 tonn og består av kjøretøy som er innenfor de største tillatte dimensjoner etter gjeldene EU-direktiv.

Modulvogntog har hatt tillatelse til å kjøre på enkelte strekninger med god standard, men transportbransjen har i relativt liten grad tatt i bruk denne typen kjøretøy. De som har brukt modulvogntog forteller om vesentlige besparelser, primært fordi de kan transportere samme godsmengde som tidligere med færre vogntog. Den bedriftsøkonomiske effektiviseringen utgjør således den desidert største delen av de samfunnsøkonomiske besparelsene.

Effektiviseringen bidrar også til noe reduksjon i miljøbelastning per transportert godsmengde. Det ser også ut til at modulvogntog gir små forbedringer i trafikksikkerhet og trafikkavvikling ettersom modulvogntog erstatter mellom 1,2 og 1,5 vanlige vogntog på veiene. Etter å ha trukket fra de administrative kostnadene Statens vegvesen har hatt med prøveordningen, estimerer TØI at den samfunnsøkonomiske nettonytten av prøveordningen har en verdi på mellom 34 og 126 millioner kroner. Spennet viser at det er relativt stor usikkerhet knyttet til beregningene, men selv det laveste anslaget viser at prøveordningen har vært lønnsom.

Rapport:
Evaluering av prøveordning med modulvogntog. TØI rapport 1319/2014 Paal Brevik Wangsness Torkel Bjørnskau Inger Beate Hovi Anne Madslien Rolf Hagman

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger