Du er her

Køene på E18 Tusenfryd–Filipstad koster 32 millioner kroner

Køene på strekningen koster transportselskapene ca 88.000 kroner per døgn, tilsammen over 32 millioner kroner i året.

I en ny rapport har forskere på TØI vurdert mulighetene for å bruke Vegvesenets databaser for å analysere godstransport i by - og dermed bidra til bedre tilrettelegging for denne transportformen.

I rapporten dokumenteres det hvordan Statens vegvesen sine databaser kan brukes til analyser av godstransport i by. Databasene som er benyttet inkluderer Autosys (Kjøretøyregisteret), kjørelengder fra de periodiske kjøretøykontrollene, vegtrafikktellinger og reisetidsdata. Forskerne har også benyttet data om bomstasjonspasseringer.

Informasjon om tekniske egenskaper fra Autosys og de periodiske kjøretøykontrollene er koblet sammen til en database som er bearbeidet slik at det er mulig å analysere sammensetning av godsbilene i ulike bykommuner, etter ulike bruksområder for bilene.

Vegtrafikktellingene sammen med reisetidsmålinger er blant annet benyttet til å lage anslag på køkostnader på fire strekninger:

  • Filipstad – Tusenfryd (E18 Oslo)
  • Nygårdstunnelen – Knarvik (E39 Bergen)
  • Tjensvoll – Tananger (Rv509 Stavanger)
  • Klett – Havnegata (E6/Rv706 Trondheim)

Strekningen E18 Tusenfryd – Filipstad skiller seg fra de andre med betraktelig høyere køkostnader, både per retning og i sum. Dette skyldes både at strekningen hadde de største forsinkelsene et gjennomsnittlig årsdøgn i 2016, samt mer gods- og næringstrafikk enn de tre andre strekningene. Over 3000 godsbiler kjører på denne strekningen (begge retninger) et gjennomsnittsdøgn.

Strekket mellom Tananger og Tjensvoll på riksvei 509 har de laveste køkostnadene med underkant av 2 millioner kroner i året (begge retninger).  

Forskerne gir også en anbefaling om hvordan registrene kan forbedres slik at de blir mer egnet til statistikkproduksjon, samt hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine statistikker kan utnytte mer av registerinformasjonen for å gjøre statistikken mer relevant og sammenliknbar med Statens vegvesen sin vegtrafikkindeks.

Hele rapporten: Bruk av Vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by. TØI-rapport: 1568/2017. Forfattere: Inger Beate Hovi, Elise Caspersen og Tale Ørving

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger