Du er her

Høyere totalvekt vil effektivisere transport av tømmer

En økning av tillatt totalvekt for vogntog fra 50 til 60 tonn vil føre til en reduksjon av transportkostnadene for tømmer på mellom åtte og ni prosent.

Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt om hvordan endrete rammebetingelser påvirker skogbruksnæringen, distriktene og miljøet. I analysene er det tatt hensyn til at det er flaskehalser i vegnettet i Hedmark der det ikke er mulig å kjøre med 60 tonns totalvekt.

En forsert utbygging av infrastrukturen i forhold til Nasjonal transportplan med fjerning av flaskehalser i vegnettet, vil komme hele skogindustrien til gode. Men gevinstene vil være små sammenliknet med en økning av tillatt totalvekt.

En økning av drivstoffprisene med 50 prosent vil gi en økning i de distanseavhengige transportkostnadene på i overkant av 11 prosent for tømmer og 9-10 prosent for papir. Høyere tillatt totalvekt på transportene vil altså langt på veg kunne bidra til at tømmernæringen opprettholder sin konkurranekraft selv om drivstoffprisene går opp, men dette gjelder ikke for mer bearbeidete trevareprodukter.

Studien er gjort på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Virkninger av endrede transportkostnader for skogbruk, skogindustri, distriktene og miljøet. TØI rapport 949/2008

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger