Du er her

Godstransport i by kan effektiviseres og miljørettes

Godstransport i by har store potensialer for effektivisering og endring i en mer miljøvennlig retning. Viktige tiltak kan være å fastsette ”tidsvinduer” for levering og henting av gods, bedre tilpasset vekt og lengdebegrensninger for kjøretøyene, adgangslisenser, etablering av laste- og lossesoner, samdistribusjon, bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og implementering av ny kjøretøyteknologi.

Det fremkommer i en rapport utarbeidet ved Transportøkonomisk institutt, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Studien viser at kun et fåtall land har utviklet en eksplisitt nasjonal policy for godstransport i byer. Problemene håndteres vanligvis på lokalt eller regionalt nivå. Resultatet er ofte manglende konsistens mellom nasjonale, regionale og lokale mål.

Erfaringer fra en rekke europeiske land viser at tiltak for å oppnå en vellykket, effektiv og bærekraftig godstransport i byer må legge vekt på at reguleringene er harmonisert, standardisert og stabile over tid. Samtidig må de være enkle å håndheve og kostnadseffektive. Det må også legges tilrette for tilpassede logistikkfasiliteter for aktørene i verdikjeden.

Tiltak for å effektivisere godstransporten i byer er ofte rettet mot å løse spesifikke problemer i den enkelte by. Effektstudier og erfaringer viser at tiltak som tidsvinduer for levering og henting av gods, vekt og lengdebegrensninger for kjøretøyene, utslipp- og støyrestriksjoner (implementering av EURO3 og EURO4 motorer i godsbilene), adgangslisenser, parkering, laste- og lossesoner, terminaler for konsolidering og samlasting av gods, crossdocking, samdistribusjon, bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og implementering av ny kjøretøyteknologi har gitt positive effekter. Men effektene er avhengig av hvilke problemer som skulle løses og i hvilken by tiltaket er implementert.

Studien viser også at transportkjøperne ønsker å forholde seg til en fast sjåfør, både av hensyn til egne rutiner og av hensyn til kundenes ønsker. Transportørene er opptatt av høy kapasitetsutnyttelse, men tidsutnyttelsen står enda mer i fokus. Valg av lokale transportløsninger vurderes ikke ut fra en optimering av lokaltransportene isolert sett, men ut fra forsøk på å gjøre nettverket som helhet så effektivt som mulig.

Resultatene viser at 82- 90 % av godsbilenes utkjørte distanse er lokal, det vil si innenfor kommunen eller nabokommunen. Studien viser at tjenestesektoren er den sektor som genererer mest godstrafikk i de studerte byene, og har 63 % av alle turer i Tromsø og 52 % av alle turer i Oslo. Industrisektoren genererer lite godstransport i de studerte byene, mens grossistenes andel varierer fra 13 % i Tromsø til 28 % i Oslo.

Prosjektet har konsentrert seg om godstransporten i Oslo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Studien er gjennomført delvis som en litteraturstudie og delvis som en bearbeiding og analyse av offentlig tilgjengelig statistikk.

Godstransport og logistikk i byer. TØI-rapport 948/2008 Av Olav Eidhammer og Viggo Jean-Hansen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger