Du er her

Full stans på Alnabruterminalen vil gi store utfordringer i nasjonal godstransport

Ved full stans på Alnabruterminalen i Oslo vil systemet for godstransport svikte. En langvarig stans her kan ha store konsekvenser for den nasjonale godstransporten.

Det viser en ny rapport som handler om hvordan langvarig svikt på mer enn tre dager påvirker transportsystemets evne til å opprettholde forsyningen av varer. Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt sammen med en arbeidsgruppe fra næringsliv og forvaltning på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

De nasjonale transportkorridorene er stort sett robuste. Ved svikt finnes det ofte alternative løsninger som kan tas i bruk. Til tross for dette eksisterer det enkelte viktige havner og terminaler som ved svikt kan ha alvorlige konsekvenser for den nasjonale vareforsyning.

Gjennomgangen viser at det spesielt er ved full stans på Alnabruterminalen at det kan bli vanskelig å løse transportsituasjonen. For alle andre brudd er utfordringen først og fremst å organisere en god løsning og å klare å formidle informasjon til berørte parter og publikum på en effektiv måte.

En viktig del av prosjektarbeidet har vært knyttet til å identifisere og foreslå ulike beredskapstiltak når jernbaneterminaler, havner og fremføringslinjer svikter helt eller delvis, slik at man kan få en mer effektiv fremføring av gods ved svikt i transportinfrastrukturen.

Prosjektet har vært avgrenset til å se på stykkgods og containertransport.

Sårbarhet og beredskap i godstransport. TØI rapport 1324/2014. Forfattere: Elise Caspersen og Inger Beate Hovi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger