Du er her

Forventer lite endring i fordeling av lastbærere på jernbane

Forskere har analysert utviklingstrekk i den intermodale transporten nasjonalt og internasjonalt.

For intermodal jernbanetransport er det tre hovedgrupper av lastbærere som er i bruk på norsk jernbane i dag: Vekselflak, semitrailere og ISO-containere.

Forskere ved TØI har sammen med Sitma AS analysert utviklingstrekk i bruk av lastbærere i intermodal transport nasjonalt og internasjonalt. Formålet har vært å utarbeide prognoser for framtidig utvikling i lastbærere på norsk jernbane.

Fordelingen av transportert gods på de ulike lastbærerne på jernbanen har vært relativt stabil de siste årene, og med en trend i retning av økt standardisering med bruk av vekselflak på 25 fot og semitrailere på 13,60 meter.

Beregning av prognoser for 2030 viser at fordelingen av lastbærere ikke vil endres mye, men det forventes at andelen vekselflak vil øke noe, mens andelen semitrailere vil gå noe ned. Utviklingen vil imidlertid kunne påvirkes av bruk av modulvogntog, altså ekstra lange vogntog, som gjerne er satt sammen av et vekselflak og en semitrailer.

For at omfanget av ISO-containere, som er den mest utbredte lastbæreren i internasjonal skipsfart, skal øke er det nødvendig å etablere bedre sjø-jernbaneoverganger enn det som finnes i dag.

Hele rapporten: Lastbærere i intermodal jernbanetransport i Norge. TØI rapport 1670/2018. Forfattere: Stein Erik Grønland, Christian S. Mjøsund & Inger Beate Hovi

Faktaboks: Hovedgruppene av lastbærere

  • Semitrailer er en lang tilhenger som trekkes av en trekkvogn. Den har ingen aksler foran, og ligger vanligvis i forkant ned på en skive i trekkvognen. Semitrailere med trekkvogn er en vesentlig transportform i Norge og ellers i Europa. Semitrailere utgjør en andel på 30 prosent av antall lastbærere på jernbane målt i TEUs. En TEU er en standard tyvefots containerenhet.
  • ISO-containere er den vanligste lastbæreren i sjøtransport. Den kommer i ulike størrelser, der 20 og 40 fot er de vanligste, mens 45 fot har hatt størst vekst de senere år.  ISO-containeren har fire fester i bunn og topp av rammen, og kan også stables oppå hverandre. Omfanget av ISO-containere på jernbanen i Norge ligger stabilt på rundt 7 prosent av antall lastbærere på jernbane målt i TEUs.
  • Vekselflak er mest brukte lastbærer på jernbane (omtrent 64 prosent av antall lastbærere på jernbane målt i TEUs). De skiller seg fra standard ISO-containere ved at de er bredere og høyere, noe som blant annet skyldes at de ble utviklet for å kunne ta tre Euro-paller i bredden. De utnytter lastebilens og jernbanevognens lastekapasitet bedre enn ISO-containeren. Vekselflak har fire fester i bunn av rammen, men har vanligvis ikke tilsvarende i toppen av rammen, slik som ISO-containerne. De må derfor løftes fra bunnrammen, og egner seg derfor ikke til sjøtransport med containerskip. I motsetning til ISO-containerne kan normalt ikke vekselflakene stables. Derimot så er de eksterne festepunktene i hjørnene i bunn de samme som for ISO-containere, slik at samme jernbanevogner og biler enkelt kan benyttes både for vekselflak og ISO-containere.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger