Du er her

Fiskeoppdrett genererer mye sjøtransport

Betydelige deler av transportarbeid og frakt på sjø tilknyttet fiskeoppdrettsnæringen er ikke inkludert i offisiell statistikk.

Transportarbeidet og volumet av gods fraktet på sjø i tilknytning til aktiviteter i fiskeoppdrettsnæringen er beregnet til rundt 800 millioner tonnkilometer og 3 millioner tonn i 2018, ifølge offisiell statistikk. Samlet utgjør dette henholdsvis 3,4 prosent og 5,3 prosent av innenriksfarten knyttet til frakt av gods på sjø.

En ny TØI-rapport viser at en stor andel av transportarbeidet ikke fanges opp i statistikk for transportytelser. Avviket er anslått til 260 millioner tonnkilometer og 1,6 millioner tonn. Det er over 30 prosent og 50 prosent for lavt.

Det er flere årsaker til underrapporteringen.

  1. Noe av aktiviteten faller utenfor rapporterende havnedistrikt.
  2. Samtaler med havneansvarlige tyder på at det hersker en viss usikkerhet rundt hva som formelt defineres som havn i loven.
  3. Det losses/lastes gods knyttet til oppdrett ved private kaianlegg som ikke rapporteres inn til SSB.

Rapport: Transportarbeid i fiskeoppdrettsnæringen. Forfattere: Kjetil Haukås og Christian S. Mjøsund. TØI rapport 1750/2020.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger