Du er her

Feil informasjon fra Maritimt Forum om klimagevinst til sjøs

Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum, kritiserer TØI for å legge transportvolum og ikke transportarbeid til grunn for beregninger av samfunnsøkonomisk gevinst av å overføre gods fra veg til sjøtransport (Dagens næringsliv 12. februar). Dale burde ha lest TØI-rapporten han viser til.

Av forskningsleder Inger Beate Hovi

Dersom Dale hadde lest teksten foran tabellen han viser til (side 45 i rapporten Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport) ville han sett at alle effekter er beregnet med utgangspunkt i transportarbeid. Vi har valgt å bruke tonn i tabellen da mange lesere synes det er enklere å forholde seg til enn begrepet 'transportarbeid'.

Denne type utregninger vil alltid være beheftet med usikkerhet. Selve overføringspotensialet er dels framkommet med utgangspunkt i en spørreundersøkelse som Shortsea Norway har gjennomført sammen med NHO Logistikk og Transport, dels er dette kombinert med makrotall fra offentlig tilgjengelig statistikk. Hans Kristian Haram i Shortsea Norway står oppført som førsteforfatter av rapporten, så vi har hatt en god kommunikasjon før den ble publisert.

I etterkant har vi imidlertid funnet ut at enhetskostnadene for ulykker er for høye. Det vil faktisk si at gevinsten egentlig skulle vært lavere enn det som fremkommer av vår analyse.

Forskerteamet bak rapporten synes at det er uheldig at Dale går ut med et angrep i DN av våre beregninger uten å ha satt seg inn i hvordan beregningene er forankret og hvilke forutsetninger analysen bygger på.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger