Du er her

Dyr distribusjon av drikkevarer i Nord-Norge

Logistikkostnadene ved distribusjon av drikkevarer til butikker er hele 40 prosent høyere i Nord-Norge sammenliknet med Østlandet. Det viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt.

Undersøkelsen viser at det i gjennomsnitt koster 2,70 kroner å distribuere en liter øl, vann eller brus til butikker i Norge. Da er både transportkostnadene fra produsenten til butikken, lagerhold og retur av tomgods tatt med. For levering til spisesteder, kiosker og bensinstasjoner er kostnadene ytterligere 30 øre høyere per liter.

De geografiske variasjonene er også store. I Nord-Norge er kostnadene hele 40 prosent høyere enn i Østlandsområdet. Det betyr at mens distribusjonen per liter koster 2,50 kroner på Østlandet, er den en krone dyrere i Nord-Norge.

Tautrekking

Innenfor drikkevarebransjen foregår det en sterk tautrekking mellom produsentene og de ulike dagligvarekjedene om å ha kontroll over distribusjonen av drikkevarer. I dag står bryggeriene for hele 85 til 90 prosent av transporten, mens 10 til 15 prosent distribueres av dagligvarekjedene.

Blant dagligvarekjedene og produsentene av øl, vann og brus har det vært et ønske om å studere hvordan endrede logistikksystemer kan påvirke bransjen. En faktor som kan påvirke logistikkostnadene er en overgang fra gjenfyllbare glass- og plastflasker til gjenvinnbare bokser og plastflasker. En annen mulighet er at emballasjen forblir den samme som i dag, men at de store dagligvarekjedene overtar distribusjonen.

3,3 prosent innsparing

Både bryggeriene og dagligvarekjedene har deltatt i prosjektet. Man er stort sett enige om at en overgang til gjenvinnbar emballasje vil kunne gi en innsparing av logistikkostnadene på 1,9 prosent. Dersom kjedene i tillegg overtar ansvaret for lager og distribusjon vil dette muligens kunne gi en ytterligere reduksjon på omkring 1,4 prosent, men her er det sprikende synspunkter. Summen av disse effektene vil ikke bety en reduksjon av logistikkostnadene på mer enn 3,3 prosent, eller omkring fem øre pr liter distribuert drikke.

Stor uenighet

Uenighet mellom produsentene og de ulike kjedene har vært størst når man har diskutert en mellomløsning hvor kjedene står for lagerføring, plukk og distribusjon mens bryggeriene har ansvar for sikkerhetslager. Her har man i prosjektet rett og slett konkludert med at partene har svært ulike syn.

En av årsakene til dette kan være at drikkevarebransjen er inne i en periode preget av store strukturendringer der det gjelder å tenke strategisk. Coca-Cola har bygget nytt tapperi i Lørenskog utenfor Oslo og en del mindre produsenter er lagt ned. Ringnes har også lagt ned diverse bryggerier, senest TOU bryggerier i Stavanger og Nordlandsbryggeriet i Bodø. Hansa Borg Bryggerier AS er en klar nummer to i det norske ølmarkedet etter Ringnes.

Dagligvarekjedene satser samtidig sterkt på egne merkevarer. Dette gjelder også innenfor drikkevannssegmentet, noe som legger nye premisser for logistikkløsningene. Kjedene ønsker i denne sammenheng å overta en større andel av distribusjonen. I utlandet har flere kjeder så stor markedsmakt at de eksklusivt kan bestemme hvilke logistikkløsninger de vil ha uten å ta hensyn til andre aktører i logistikkjeden.

Kilde: Logistikkkostnader og scenarier for produksjon av drikkevarer. TØI-rapport 906/2007. Av Olav Eidhammer

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger