Du er her

Digital samarbeid i transportsektoren kan gi en rekke fordeler

En trinnvis etablering av en digitalt samhandlingsplattform i form av et digitalt knutepunkt for all transport kan gi en rekke fordeler for databrukerne, viser ny rapport.

I forbindelse med planfasen for NTP 2018-2029 har Samferdselsdepartementet bedt transportetatene og Avinor om en vurdering av om det er hensiktsmessig å etablere en digital samhandlingsplattform på tvers av transportformene som også kan inkludere private aktører i transportsektoren. TØI ble i denne forbindelsen bedt om å fremskaffe et bredere beslutningsgrunnlag.

Våre analyser viser at en samhandlingsplattform for aktører i transportsektoren vil gi direkte nyttevirkninger bl.a. i form av lavere kostnader for databrukerne, det være seg tjenesteutviklere, transportoperatører eller offentlig sektor. Dette vil bidra til utviklingen av tjenester som forbedret reiseplanlegging og trafikkovervåking. I tillegg vil et nytt system gi indirekte nyttevirkninger som genereres av bl.a. ITS-tjenestene, FOU som baserer seg på dataene og samferdselsinvesteringsavgjørelser som baserer seg på et bedre datagrunnlag. Slike indirekte nyttevirkningene av framskyndet ITS-utvikling i tiden før de ellers ville oppstått kan tilskrives samhandlingsplattformen. En betydelig del av potensialet for gevinst ligger dermed i at en plattform kommer på plass fort, slik at den kan gi et verdifullt bidrag til et felt som allerede er i rask utvikling.

Etableringen av en samhandlingsplattform, bør gjøres trinnvist for å minimere risiko. Trinnene skal følge prinsippet om at data som genererer størst samfunnsnytte og som er lettest å tilgjengeliggjøre, blir tilgjengelig først.

Det finnes ikke ett svar på hvordan en digital samhandlingsplattform for transport skal se ut, organiseres eller finansieres. TØIs gjennomgang taler for en trinnvis etablering som i et første trinn tilgjengeliggjør statiske og dynamiske data om infrastruktur og trafikk. Data må foreligge på en standardisert form, slik at man enkelt kan kombinere informasjon for ulike transportmodi. Neste utviklingstrinn bør være å inkludere data fra kollektivtransportselskapene. Som tredje trinn anbefaler vi å inkludere data generert i transportmidler, f.eks. anonymiserte posisjonsdata, informasjon om drivstofforbruk etc.

Det bør være et statlig ansvar å etablere en slik plattform og det er usikkert om driftskostnadene helt eller delvis kan dekkes av brukerbetaling.

Behovsvurdering av en digital samhandlingsplattform for transport. TØI rapport 1438/2015 Forfattere: Inger Beate Hovi og Paal Brevik Wangsness

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger