Du er her

CO2-fond kan gjøre tungtransporten renere

Etablering av et CO2-fond kan bidra til å redusere klimautslippene fra tungtransporten.

Analysen viser at det er mest kostnadseffektivt å gi støtte til kjøretøy som benytter biodiesel.  

Tungtransporten står for en stor andel av de landbaserte utslippene fra transport.
70 000 lastebiler slipper ut nærmere 2,5 millioner tonn CO2 årlig, og betaler årlig inn vel 1,2 milliarder kroner i CO2-avgift.

Et virkemiddel for å forsere innfasingen av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger er å etablere et CO2-fond for næringslivet etter samme prinsipper som dagens NOx-fond. Inntektene til et fond vil da kunne baseres på en andel av dagens CO2-avgift.

Fondet vil kunne gi tilskudd til merkostnader ved investering i kjøretøy med fornybar fremdriftsteknologi og til delvis dekning av investering i infrastruktur som fyllestasjoner.

Analysen viser at det er mest kostnadseffektivt å gi støtte til kjøretøy som benytter biodiesel, men at en utfordring vil være tilgjengeligheten til bærekraftig drivstoff. Et fond bør derfor også satse på å gi tilskudd til dyrere teknologier som fremdrift basert på biogass, elektrisitet og hydrogen.

For de to siste alternativene er teknologien fortsatt umoden for lastebiltransport. Et CO2-fond kan derfor bidra til at etterspørselen etter denne type teknologi øker og at kritisk masse oppnås. Ytterlige CO2-reduksjoner kan oppnås dersom tilskudd til investeringer i infrastruktur for drivstoffstasjoner fører til økt bruk av fornybare fremdriftsløsninger for personbiler.

Analysene er utført på oppdrag for NHO og Næringslivets NOx-fond.

Rapport:
CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger, TØI rapport 1479/2016
Forfatter(e): Inger Beate Hovi og Daniel Ruben Pinchasik

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger