Du er her

Små endringer i transportarbeidet for godsskip

En beregning av transportarbeid for godsskip på norsk område i perioden 2010-2021 viser at transportarbeidet ligger relativt stabilt.

212 millioner tonn ble fraktet med skip på norsk område i 2021, og er en liten økning fra året før. Samtidig ble disse fraktet over kortere distanser og ga samlet transportarbeid på 66 milliarder tonnkilometer. Det er en reduksjon på 3,5 prosent fra 2020.  

Dette er hovedkonklusjonen i en TØI-rapport som presenterer beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010 – 2021 for ulike transportsegmenter. Beregningene bruker grunnlagsdata fra SSBs havnestatistikk som baserer seg på innrapporteringer fra offentlige trafikkhavner i Norge, samt noen større private havner.

24 prosent av transporterte tonn var knyttet til innenriksfart (transport mellom havner på fastlandet og til/fra kontinentalsokkelen). For samlet transportarbeid på norsk område utgjorde innenriksfarten 32 prosent. 
For importen ble 31,4 millioner tonn fraktet med skip til fastlandet, sammenlignet med 28,1 millioner i 2020. Dette tilsvarer en økning på 12 prosent. 

For eksport var tilsvarende tall 130 millioner tonn i 2021 sammenliknet med 132,6 millioner tonn i 2020. Dette tilsvarer en reduksjon på 2 prosent.

Mer transport av olje, stor nedgang for gasstankskip

Skipskategorien med størst vekst, målt i antall tonn fraktet, var oljetankere med en økning på 4,2 millioner tonn (6,4 prosent). Dette kan være en forklarende faktor til reduksjonen i tonnkilometer, da distansen for fraktet gods i dette segmentet er kortere enn for øvrige kategorier. I motsatt ende finner man gasstankskip som hadde en reduksjon på 4 millioner tonn (-35,4 prosent), og dette er transporter over svært lange avstander.

Stykkgodsskip og containerskip, som er skipskategoriene som er i størst konkurranse med lastebiltransport, fraktet totalt 27,3 millioner tonn i 2021. Det utgjør en samlet økning på 13,7 prosent sammenlignet med 2020. 
Godsmengden fraktet under norske flagg (NOR og NIS) var i 2021 på totalt 32 millioner tonn, hvilket tilsvarer en markedsandel på 17,2 prosent. I 2020 var tilsvarende andel på 16,7 prosent.

Oppdragsgiver er Kystverket.

Rapport: Transportytelser for godsskip 2010-2021. TØI-rapport 1911/2022. Forfatter: Hedda Strømstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger