Du er her

Hvordan kan rammebetingelsene for godstransport fremme det grønne skiftet?

TØI-forsker Daniel Ruben Pinchasik disputerer for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen14. juni 2022. 

Det blir mulig å følge både prøveforelesningen og disputasen til Daniel Ruben Pinchasik på zoom. Lenke til invitasjon. 

Avhandlingen har tittelen "Freight Transport Decarbonization: How Policy and Logistics Trends Affect Achievement of Climate Objectives". Det blir mulig å følge både prøveforelesningen og disputasen på zoom. Lenke til invitasjon. 

Transport utgjør en stor og økende del av verdens CO2-utslipp. For å holde 1,5°C-målet i sikte må sektoren bidra med store utslippskutt fram mot 2030. I denne sammenhengen blir godstransport stadig viktigere fordi utslippskutt er krevende og transportetterspørselen økende.

Avhandlingen tar for seg hvordan endringer i rammebetingelser for godstransport kan fremme eller hemme klimamåloppnåelsen i Norge, hvor hovedstrategiene er innfasing av nullutslippskjøretøy, økt bruk av biodrivstoff og godsoverføring fra veg til sjø og bane.

Forskningen viser at ut fra økonomi, teknologi, bruksmønstre og brukererfaringer, vil det ta tid før brorparten av godsbilkjøringen skjer utslippsfritt. Rammebetingelser og hvilke teknologialternativ som støttes er viktig for når og hvor mye utslipp kan kuttes, og til hvilken kostnad. Satsning på biodrivstoff kan gi raske utslippskutt, men medfører risiko for avhengighet av knappe ressurser, innlåsing til forbrenningsmotorer og utsatt elektrifisering.

Godsoverføring fra veg vil, selv med sterke tiltak, i beste fall gi små utslippskutt, ta tid og være kostbar. Trender som suburbanisering av varelagre vil øke vegtransporten og CO2-utslippet. Fram til andre tiltak bidrar til utslippsreduksjon, kan fokus på økokjøring, med effektiv oppfølging, både gi umiddelbare utslippskutt (5-9%) og besparelser for transportørene.

Forskningen viser at det vil være utfordrende å oppnå norske klimamål for transport, at det tar tid før utslippskutt fra godstransport gir signifikante bidrag, og at det er nødvendig med sterke tiltak, satt inn til riktig tid. Mye av dynamikken og innsiktene fra forskningen vil være relevante også for andre land. Inntil veksten i transportetterspørselen reverseres, vil imidlertid utslippskuttene bli stadig mer krevende.

Daniel Ruben Pinchasik (f. 1990) er utdannet økonom med MPhil i Environmental Policy (University of Cambridge) og MSc i Miljø- og Transportøkonomi (Vrije Universiteit Amsterdam). Han har bakgrunn fra sentralbanken i Nederland og har siden 2015 vært ansatt ved Transportøkonomisk institutt (TØI) hvor han jobber med godstransport- og miljøspørsmål. Dr.Philos-arbeidet er utført som selvstendig forskning, men bygger på vitenskapelige artikler skrevet gjennom forsknings- og oppdragsprosjekter ved TØI.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger