Forskningsrådsprosjekt:

DIGIN

DIGIN vil undersøke hvordan digitaliseringen av godstransporten utfordrer eksisterende styringsprinsipper, organisering og beslutningsprosesser i offentlig sektor.

DIGIN Digitalisation of freight deliveries and collaborative public sector innovation.

Digitalisering gir konsumenter umiddelbar tilgang til klær, utstyr, mat eller underholdning og få disse varene og tjenesten tilsendt på timen. Teknologiske innovasjoner og applikasjoner fremmer en dynamisk «on-demand»-økonomi.

Totalt sett er godstransport forventet å øke med 40 prosent innen 2050, noe som står i sterk kontrast til mål om å oppnå utslippsfri godstransport i urbane områder innen 2030. Godstransport i by involverer mange private og offentlige aktører med ulike interesser. Lokale og nasjonale myndigheter trenger derfor styringsmetoder for å håndtere denne interessekonflikten.

DIGIN vil undersøke hvordan digitaliseringen av godstransporten utfordrer eksisterende styringsprinsipper, organisering og beslutningsprosesser i offentlig sektor. Samtidig vil det utvikles fremgangsmåter for samstyring og politikkutforming på et politikkområde som i dag er ledet av private aktører.

Først vil DIGIN se på hvordan digitalisering vil endre godstransporten og hvordan forventede utviklingstrekk påvirker eksisterende politikk og reguleringer. Deretter vil en kartlegging av offentlig sektors roller på ulike forvaltningsnivåer og innenfor ulike kommunale etater, samt deres kunnskapsbehov gjennomføres. Dette er viktig for at offentlig sektor skal kunne håndtere fremtidig utvikling, og gjelder spesielt for politikkområder styrt av privat sektor, med offentlig sektor som premisslegger.

Som et tredje element vil DIGIN øke forståelsen av samstyring innenfor godstransport og hvordan dette kan føre til innovasjon i offentlig sektor. Avslutningsvis vil prosjektet definere alternativ fremtidig politikk og vurdere hvordan offentlig sektor kan påvirke innføring av ny teknologi og digitalisering i urban varetransport.

Med andre ord vil prosjektet bidra til offentlig sektor-innovasjon gjennom aktørinvolvering og innovative tjenester for å sikre at fremtidig teknologisk utvikling bidrar til et effektivt og bærekraftig transportsystem.

Statusrapport Januar 2020

Prosjektpartner Vrije Universiteit Brussel (VUB) ved Philippine de Radiguès, Sara Verlinde og Cathy Macharis har skrevet artikkelen «Review and classification of digital technologies and trends in urban freight transport». Dette er et sammendrag av hva forskningslitteraturen fremhever som effektene, utfordringene og mulighetene digitale teknologier har på varetransport, spesielt sisteleddstransporten. I tillegg foreslår artikkelen et konseptuelt rammeverk for hvordan klassifisere ulike digitale trender som identifiseres i litteraturen.

I løpet av våren skal det sendes ut en spørreundersøkelse som en del av prosjektet. Hensikten med denne undersøkelsen er å fange opp ulike aktørers vurderinger rundt digitalisering av varelevering med hensyn på bylogistikk. Tematikken vi tar opp er knyttet til egen bruk av og kjennskap til digitalisering, potensialet og tidshorisont for implementering, samfunnskonsekvenser, konsekvenser for næringslivet og forventninger om offentlig forvaltnings sitt ansvar.

Bokkapittelet «Local state society relations in Norway» er sendt til publisering som en del av det europeiske prosjektet «Local state society relations» som doktorgraden i DIGIN er tilknyttet. I tillegg er artikkelutkastet «Do Local Authorities Consider the Legitimacy of Non-Electoral Representatives in Governance Networks?» presentert på Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Et revidert utkast av samme artikkel skal også presenteres på konferansen «International Research Society for Public Management» i april 2020.

I tillegg planlegges det et MAMCA-verksted og faglig seminar 6. mai der foreløpige prosjektresultater vil presenteres. Deltakerne vil også få mulighet til å diskutere egne synspunkter når det kommer til konsekvenser av ulike digitaliseringer av bylogistikk for sin organisasjon og egen drift. Mer informasjon legges ut så fort agenda er klar.

Ta gjerne kontakt med prosjektgruppen ved Karin Fossheim, Guri Jordbakke eller Jardar Andersen dersom det er noen spørsmål knyttet til dette arbeidet. Vi tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger.

Partnere

Handeshøgskolen ved Universitetet i Göteborg ved Michael Browne, Vrije Universiteit Brussel ved Sara Verlinde

Referansegruppe

Toril Presttun Statens vegvesen Vegdirektoratet, Martin Markmanrud Drammen kommune, Karoline Bjørklund NHO Logistikk og Transport, Ole Helmick Øen Statens vegvesen region øst, Jonas Johannesen Håland Oslo kommune og Hanne Botten Viken.

Prosjektperiode

August 2018 - juli 2022

Finansiering

NFR

Omtale i mediene: 

Samferdsel 19.02.2021: Transport- og logistikkselskaper: Digitalisering – en hjelpende hånd i kriser

 

Kontaktperson

Karin Fossheim

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger