Du er her

  • > Logistikknutepunkt i Bergensregionen - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Logistikknutepunkt i Bergensregionen - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Forfattere: Jarle Finsveen, Stein Berntsen, Inge Mossige, Jorunn Lyngset, Inger Beate Hovi, Kjell Werner Johansen, Aina Berggraf, Guri Natalie Jordbakke
Rapportnr: 8563/2016
Språk: Norwegian

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for logistikknutepunkt i Bergensregionen. Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen. Dagens jernbaneterminal i Bergen forventes å ha for liten kapasitet om få år. Jernbaneverket fikk derfor i 2014 i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide en konseptvalgutredning for et logistikknutepunkt. Hordaland fylkeskommunes planlagte aktiviteter med «Regional plan for fremtidig lokalisering av godshamn i Bergensområdet» ble da stanset, og utredning av lokalisering av godshavn ble inkludert i konseptvalgutredningen. Tre ulike mulige underliggende behov er i utredningen vurdert med hensyn til lokalisering av havn og jernbaneterminal: Behov for kapasitet, behov for effektiv omlasting av gods mellom havn og jernbane samt behov for byutvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger