Du er her

  • > Etterevaluering av Atlanterhavstunnelen

Etterevaluering av Atlanterhavstunnelen

Forfattere: Glenn Steenberg, Stein Berntsen, Erik Flaa, Kjell Werner Johansen, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 8716/2019
Språk: Norwegian

Dovre Group Consulting og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra forskningsprogrammet Concept gjennomført en etterevaluering av prosjektet Fv. 64 Atlanterhavstunnelen (tidligere Rv. 64). Atlanterhavstunnelen er et fergeavløsningsprosjekt som ble åpnet for trafikk 19. desember 2009. Prosjektet består av en undersjøisk tunnel på 5769 meter som kobler sammen Averøy og Kristiansund og om lag 4500 meter veg i dagen på fylkesvei 64. Målet med evalueringen er å undersøke hvor vellykket prosjektet har vært i et bredt perspektiv og trekke lærdom for nye prosjekter. Oppsummert er konklusjonene fra evalueringen at tiltaket både er relevant, nyttig og levedyktig i samfunnsmessig forstand (strategisk perspektiv), og at de tiltenkte gevinstene for målgruppen ble realisert (taktisk perspektiv). Atlanterhavstunnelprosjektet ble imidlertid dyrere og åpnet senere enn planlagt (operasjonelt perspektiv). Evalueringen er gjennomført i henhold til Concept-programmets evalueringsmodell. Modellen er målorientert, og benytter fem evalueringskriterier i kombinasjon med samfunnsøkonomisk lønnsomhet. De fem evalueringskriteriene er produktivitet, måloppnåelse, andre virkninger, relevans og levedyktighet. Figuren nedenfor viser resultatet av den samlede vurderingen per evalueringskriterium.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger