Du er her

Forskningsprosjekt:

Innfartsparkering i Fredrikstad

TØI gjennomfører høsten 2020 et prosjekt for å evaluere bruken av innfartsparkeringsplassene i Fredrikstad.

Prosjektet gjøres på oppdrag for Fredrikstad kommune og har som formål å undersøke:

  • Hvem og hvor mange som bruker innfartsparkeringstilbudet
  • Hvilke effekter innfartsparkeringsplassene har hatt på reisevaner og transportmiddelbruk i kommunen
  • Hvordan brukerne opplever tilbudet

Prosjektet baserer seg på to datakilder:

  • En spørreundersøkelse blant brukere av innfartsparkeringsplassene
  • Statistikk over registrerte brukere av innfartsparkeringsplassene (i perioden november 2019 til september 2020), hentet fra kommunens parkeringsapp, herunder opplysninger om brukernes registrerte bostedsadresse.

TØI er ansvarlig for behandling av dataene, og det vil kun være prosjektleder som har tilgang på personsensitive data. Dataene vil bli aggregert, slik at det ikke blir publisert resultater med personidentifiserende opplysninger. Ved prosjektslutt (ca. mai 2021) skal dataene anonymiseres. NSD (Norsk senter for forskningsdata AS) har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Brukere av innfartsparkeringsplassene har rett til innsyn i dataene, og at dataene om dem selv slettes fra prosjektet.

De som ønsker dette kan ta kontakt med prosjektleder på TØI, Erik Bjørnson Lunke.

Dersom brukere har spørsmål om NSD sin vurdering av prosjektet kan de kontakte NSD på epost eller telefon.

Kontaktperson

Erik Bjørnson Lunke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger