Forskningsprosjekt:

Samleterminaler

I Stavanger og Drammen er det gjort forsøk på å etablere samleterminaler for varelevering i sentrum. TØI har funnet at usikkerhet - om lønnsomhet, effekter på byliv og utslipp, og kommunale roller - sannsynligvis har vært barrierer for etablering.

I flere europeiske byer har man testet samleterminaler som har gitt reduksjon i kjørte kilometer, antall turer, utslipp, støy og arealbeslag. På tross av mange forsøk og mye oppmerksomhet er det relativt få i drift i dag.

De siste årene har sentrumsforeningene og andre i Stavanger og Drammen jobbet for å på plass en samleterminal, men inntil videre er det ikke lykkes.

Stavanger City Hub ble etablert i 2020 og kan på sikt bli en samleterminal. I Drammen jobber kommunen videre med konseptet i samarbeid med Oslo, Bærum, Asker og Viken.

TØI har studert prosessene i Drammen og Stavanger og har funnet disse barrierene for etablering:

  • Usikkerhet om inntjeningspotensialet og etterspørsel etter samleterminaltjenester
  • Manglende forankring av forretningsmodellen hos aktuelle logistikkaktører
  • Konkurranse i logistikkbransjen
  • Usikkerhet om i hvilken grad potensialet for reduserte utslipp og bedre byliv vil bli realisert
  • Usikkerhet knyttet til kommunens rolle og virkemiddelbruk
  • Mangel på felles problemforståelse, hensikt og mål
  • Mangel på forutsigbar og jevn ressurstilgang

TØI har dokumentert og analysert samleterminalprosessene i Stavanger og Drammen gjennom intervjuer med aktører og dokumentanalyse.

Rapporten kan du lese her

Prosjektet ble gjennomført desember 2019-november 2020 og ble finansiert av Statens Vegvesen gjennom Bylogistikkprogrammet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger