Du er her

Forskningsprosjekt:

Gjenbruk av byggematerialer

TØI har i samarbeid med Resirqel fremskaffet et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med etablering av bærekraftige lager- og logistikkløsninger for gjenbruk av byggematerialer i Oslo kommune.

Økende interesse og vilje, men et godt system mangler fortsatt

Litteratur og intervjuer avdekket at det er gode intensjoner i byggebransjen og et fremvoksende ombruk- og sirkulærøkonomi-fokus.

Det er derimot en del utfordringer som hindrer utviklingen. Ombruk av byggematerialer er ifølge intervjurespondentene i de fleste tilfeller ikke lønnsomt og få jobber systematisk med ombruk. Kostnadsreduksjonen ved å ikke kjøpe nytt går ofte opp i ekstra prosjektering, risikohåndtering osv.

Et marked i utvikling kan ifølge intervjurespondentene endre dette. Det er ikke lenger den ene entreprenøren som kan demontere for ombruk, men stadig flere. Bedrifter begynner å spesialisere seg og konkurranseutsetter ombruk. Fokuset vil endre seg når ombruk blir innarbeidet i bransjen. Strengere krav til redusert utslipp gir et nytt regnestykke å forholde seg til og økt insentiv for ombruk.

Av tiltak for å øke ombruksandelen nevnte intervjurespondetene at oppdragsgiver (byggherre) må stille krav om miljø og ombruk i større grad og at ombruk bør belønnes i offentlig anbud.

Et stort behov for mellomlagringsløsninger

Resultatene i prosjektet viser at det er trangt om plassen på mange byggeplasser og at mellomlagring av materialer for ombruk må skje ved andre lokasjoner. Det må enten være etterspørsel etter materialene så snart materialene er demontert eller en tilgjengelig lagerlokasjon. En hindring for økt gjenbruk er behovet for lagring og mellomlagring av gjenbrukbare byggematerialer og logistikken knyttet til dette.

TØIs rolle

TØI gjennomførte litteratursøk og intervjuer for å avdekke forskningsfronten på området, med spesielt fokus på hvilke nasjonale og europeiske erfaringer og forskningsresultater som kunne ha relevans for lager- og logistikkløsninger for ombruk av byggematerialer i Oslo.

Oppdragsgiver og samarbeidspartnere

TØI sitt arbeid er utført på oppdrag fra Resirqel. Prosjektet i sin helhet er finansiert av Regionalt forskningsfond (RFF) for Oslo.

Les en oppsummering av hovedfunn i prosjektet i artikkel i forskning.no

Kontaktperson

Tale Ørving

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger