logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt:

Resirqel og TØI skal utvikle løsninger for gjenbruk av byggematerialer

Resirqel og Transportøkonomisk institutt (TØI) skal fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for å etablere et fullskala pilotprosjekt som skal teste ut bærekraftige lager- og logistikkløsninger for gjenbruk av byggematerialer i Oslo kommune.

Kunnskapsgrunnlaget vil være relevant for både offentlig og private aktører i eiendomsnæringen og vil kunne bidra til kommunale målsettinger på miljøområdet. Oslo kommune har blant annet beskrevet gjenbruk som en viktig del av sin strategi for å nå klima og miljømål.

- Det er lite ombruk av byggematerialer i byggenæringen og på byggeplasser, men interessen for dette er stadig økende i bransjen. Med dette prosjektet ønsker Resirqel og TØI å bidra til å legge til rette for økt ombruk i større skala i byggenæringen, uttaler ombruksrådgiver og Partner i Resirqel, Olav W. Sunde.

Flere partnere ønskes inn i prosjektet, så interesserte oppfordres til å ta kontakt.

Byggenæringen forbruker en betydelig andel av uttaket av jordas ressurser og bidrar til store mengder Co2. En hindring for økt gjenbruk er behovet for lagring og mellomlagring av gjenbrukbare byggematerialer og logistikken knyttet til dette. Mangel på egnede sentrale lagre og logistikkløsninger gjør det vanskelig å tilrettelegge for ombruk i industriell skala, da plass til lagring på byggeplass ofte er svært begrenset, spesielt i bystrøk.

Dagens praksis baseres på lineære prosesser hvor utgåtte byggematerialer i hovedsak blir avhendet som avfall ved rehabilitering og rivning. Dette skaper enorme mengder avfall og unødvendig tap av verdifulle ressurser. Marked, tjenester og ny praksis for gjenbruk av byggematerialer er under rask utvikling. Oslo kommune har forpliktet seg til å redusere materielt forbruk gjennom et framtidsrettet, sirkulært og bærekraftig forbruk, samtidig som kommunen huser en stor andel aktørene i bygg, anlegg og eiendom og prosjektene som ønsker, forsøker, og gjennomfører gjenbruk i større skala.

Resirqel er lokalisert i Oslo og er en av Norges få virksomheter som er rendyrket på ombruk av byggematerialer. Selskapets primærtjenester består i ombruksrådgivning, materialforvaltning og prosjektledelse, og våre tjenester benyttes av ulike arkitekter, entreprenører, og byggherrer innen offentlig og privat eiendomsutvikling og forvaltning. Resirqel er en av få aktører som dokumenterer ombruk i byggenæringen. Dette gjør selskapet ved å synliggjøre materialressurser, og aktivt tilrettelegge for avfallsreduksjon og forsvarlig ombruk i nybygg, rehabilitering og riveprosjekter. Ler mer om oss på www.resirqel.no

Nyhetsartikkel om prosjektet på Forskning.no

Transportøkonomisk institutt er nasjonalt senter for samferdselsforskning, og forskerne i prosjektet har bred kompetanse og spesialkunnskap om bylogistikk. Gjennom nasjonale og europeiske forskningsprosjekter vil TØI bidra med kunnskap om logistikkløsninger og transport av varer, materialer og utstyr i byområder. Spesielt har TØI kunnskap om sisteledds-distribusjon i byområder gjennom Forskningsrådsprosjektene NORSULP og DIGIN, samt EU-prosjektet CITYLAB. TØI har også erfaring fra å evaluere konkrete piloter på lager- og logistikkløsninger for gjenbruk av byggematerialer i Oslo kommune. Les om prosjektene HER

Kontaktpersoner:

Resirqel: Olav W. Sunde epost telefon

TØI: Tale Ørving, epost telefon

Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2021.

Prosjektet finansieres av Regionalt forskningsfond (RFF) for Oslo. Samarbeidspartnere er Resirqel og TØI.

Kontaktperson

Tale Ørving

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger