Du er her

  • > Introduksjon til SAfe Foreign Transport

Introduksjon til SAfe Foreign Transport

Utenlandske godstransportører på veg og sjø
Har utenlandske godstransportører på veg og til sjøs høyere ulykkesrisiko enn norske, og hva skjer med trafikksikkerheten dersom det norske innenriksmarkedet for godstransport på veg liberaliseres for aktører fra EU-land i 2014? Et nytt forskningsprosjekt skal gi svar på disse spørsmålene, undersøke risikofaktorer og foreslå tiltak. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd sitt Transikk program, og varer i tre år (2013-2015).

Godstransport på veg
Andelen utenlandske aktører involvert i norsk godstransport på veg er økende, og det rapporteres stadig om ulykker med utenlandske vogntog på norske veger. Det gjelder særlig vinterstid. Vi vet imidlertid lite om hvilke følger de økende andelene med utenlandske aktører faktisk har for sikkerheten på veg. Årsaken er at det ikke foreligger systematiske studier av utenlandske godstransportørers ulykkesrisiko. Vårt prosjekt skal bidra med dette.

Godstransport til sjøs
Godstransporten til sjøs har lenge vært internasjonal og åpen for utenlandske aktører. Havnestatistikken viser en økning i internasjonalt registrerte skip involvert i transport av gods i Norge. Andelen utenlandskregistrerte skip involvert i grunnstøtinger på norskekysten har også økt, fra 5 % i 2000 til 34 % i 2004. Utenlandske godsskip utgjør en betydelig andel i denne statistikken. Vi vet ikke om dette skyldes mer seiling med slike skip i norske farvann, høyere risiko eller begge deler.

Hovedmål
Prosjektets hovedmål er å vurdere om økningen av utenlandske aktører som transporterer gods på veg og sjø i Norge har effekt på ulykkesrisiko, og bidra med kunnskap som norske myndigheter kan bruke for å utvikle risikoreduserende tiltak.

Kabotasje
Utenlandske aktørers innblanding i det nasjonale markedet for godstransport på veg (kabotasje) i Norge er begrenset av det norske regelverket i dag (februar. 2013). Dette endres kanskje i januar 2014.

EU arbeider nå med gradvis å liberalisere kabotasjereglene i alle sine medlemsland, og de norske reglene for kabotasje vil antakelig bli tilpasset til disse. Gitt det lave lønnsnivået i det tidligere Øst Europa, er det sannsynlig at vi vil få en betydelig økning av godstransportører fra disse landene, ved en eventuell liberalisering av reglene for kabotasje.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger