Du er her

  • > OSLO-NAVET - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

OSLO-NAVET - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Forfattere: Glenn Steenberg, Stein Berntsen, Erik Flaa, Kjell Werner Johansen, Chi Kwan Kwong, Julia Lolleng, Harald Minken, Sjur Hagestande Monsen, Vegard Østli
Rapportnr: 8575/2017
Språk: Norwegian

Dovre Group Consulting og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo-navet. Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen. Som følge av at det er flere tiltak i Oslo-navet som er kommunale og fylkeskommunale, er også Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med som oppdragsgivere for kvalitetssikringen. Konseptvalgutredningen er utarbeidet av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter. Grunnlag for konseptvalgutredningen er kapasitetsutfordringer i transportsystemet i sentrale deler av Oslo generelt, og for metroens (T-banens) og jernbanens tunneler spesielt. Det er kapasitetsutfordringer inn mot og gjennom Oslo i dag, og den forventede befolkningsveksten de neste tiårene vil bidra til å forsterke kapasitetsutfordringene ytterligere. I KVU understrekes det at hovedoppgaven for utredningen er å vurdere hva slags kollektivsystem som må utvikles for å nå målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er derfor lagt stor vekt på å utvikle et attraktivt kollektivsystem som skal støtte opp under målet om nullvekst i personbiltrafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger