Du er her

  • > Logistikkmodellen i nasjonal godstransportmodell

Logistikkmodellen i nasjonal godstransportmodell

Forfattere: Stein Erik Grønland, Inger Beate Hovi, Anne Madslien
Rapportnr: 8772/2020
ISBN (elektronisk versjon): 9788245032130
Språk: Norsk bokmål

Nasjonal godstransportmodell er et planleggingsverktøy som er utviklet for å kunne beregne effekten på godstransporten av ulike tiltak som for eksempel endringer i vegsystemer, endringer i jernbaneterminaler eller havneløsninger. Norge var relativt tidlig ute i utviklingen av en nasjonal modell, noe som har gitt gode erfaringer fra en rekke prosjekter. Den norske godstransportmodellen er i utgangspunktet en ADA1-modell. Den store tyngden av beregningene skjer på disaggregert nivå med varestrømmer mellom soner, hvor man først tilordner optimale omlastingspunkter i nettverket for hvert av kjedealternativene som kan være aktuelle for denne transporten. Deretter optimaliseres hvert av kjedealternativene kostnadsmessig med hensyn til skipningsstørrelser og valg av transportenheter innenfor hver transportmodus. De siste beregningene gjøres i en del tilfeller iterativt for å ivareta effekten av konsolidering med andre forsendelser på samme transportenhet. Modellen er basert på at transportkjedene velges ut fra hva som gir de laveste kostnadene for transportbrukerne. I artikkelen vises litt mer i detalj hvordan modellen er bygd opp, og det gis en oversikt over erfaringer fra bruk i en rekke prosjekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger