Du er her

  • > Endringer i reisevaner i Oslo og Viken under koronapandemien. En analyse av data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Endringer i reisevaner i Oslo og Viken under koronapandemien. En analyse av data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Forfattere: Ingunn Opheim Ellis, Berit Grue, Lars Böcker, Torstein Storsveen Throndsen
Rapportnr: 8923/2023
Språk: Norsk bokmål

I denne rapporten beskrives reiseomfang og reisevaner blant befolkningen i Oslo og Viken, og hvordan dette ble påvirket av koronapandemien. Analysen er basert på data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene. Resultatene viser at reise¬reduksjonen gikk mest ut over arbeids¬reiser og reiser til organiserte fritidsaktiviteter, mens man gjorde flere uorganiserte fritidsreiser. Antall kollektivreiser ble halvert på flere reiseformål, reiste omtrent like mye med bil som før og gjorde noe flere gangturer til ulike reiseformål, blant annet på uorganiserte fritidsreiser, handleturer og følgereiser. I pandemiens første fase ble det daglige transportarbeidet omtrent halvert, sammen-lignet med samme tid året før. Høsten 2021 var det totale transportarbeidet tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien, men man reiste noe mer med bil og noe mindre med kollektivtransport. Det er altså et stort potensial for å redusere reiseomfanget og endre transportmiddelbruken («avoid and shift»), bare virkemidlene er kraftige nok. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med målrettede tiltak for bærekraftig mobilitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger