Du er her

  • > Bompengeopplegg Oslopakke 3 Trinn 2; Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)

Bompengeopplegg Oslopakke 3 Trinn 2; Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)

Forfattere: Jarle Finsveen, Stein Berntsen, Kjell Werner Johansen, Chi Kwan Kwong, Jorunn Lyngset, Harald Minken, Espen Sørli, Vegard Østli
Rapportnr: 8604/2018
Språk: Norwegian

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av trinn 2 i innføringen av nytt bompengeopplegg for Oslopakke 3. Trinn 2 omfatter nye bomsnitt med tilhørende takster. Kvalitetssikringen har omfattet vurderinger av om nytt bompengeopplegg er i tråd med føringer fra konseptvalget, kostnader og framdriftsplan for innføringen av nytt bompengeopplegg, trafikkgrunnlag og inntektspotensial og hvordan dette påvirker finansieringsgrunnlaget for pakken, rimeligheten i nytteberegningene, omfang og gjennomføringsplan for aktuelle tiltak i pakken samt system for porteføljestyring. Hovedføringene fra konseptvalget knyttet til mål, styringsprinsipper og porteføljestyring er fulgt opp, men samfunnsøkonomisk lønnsomhet er i for liten grad benyttet ved prioritering av tiltak. Tidsplanen for idriftsettelse av trinn 2 i mars 2019 er stram, og realisering på dato er avhengig av god prosjektstyring og prioritering av fremdrift. Utbygging av trinn 2 vil gi en betydelig økning av bominntektene, og er i seg selv samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig bidrar trinn 2 til å styre trafikken og å fordele betalingsbyrden på flere trafikanter. For å kunne prioritere mellom målene om inntekter, trafikkreduksjon, andel nullutslippskjøretøy og samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil det være nødvendig å ha betydelig fleksibilitet i takstene på lengre sikt. Kvalitetssikringen viser også at de store og komplekse kollektivprosjektene som er under planlegging, trolig blir vesentlig dyrere enn antatt. Økt omsetning kombinert med store og lite fleksible enkeltprosjekter medfører økte krav til styringen av pakken. Mangelfull håndtering av styringsutfordringen kan føre til økende gjeld, behov for høyere bomsatser, utsettelse av store kollektivprosjekter eller betydelige kutt på andre områder. Det er derfor nødvendig å styrke den overordnede styringen av pakken og sørge for at sekretariatet har tilstrekkelige ressurser

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger