Du er her

Tiltak mot dieselpersonbiler på dager med høy forurensning

Forhøyet pris i bomringen beste løsning

Bruk av en forhøyet pris i bomringen er å foretrekke framfor forbud om man skal innføre restriksjoner på bruk av dieseldrevne personbiler på dager med høy luftforurensning i Oslo.

De siste 14 årene har det  vært seks perioder i Oslo hvor det ville ha vært aktuelt å sette i verk tiltak mot bruk av dieselpersonbiler på grunn av høy luftforurensning. Utredningen er laget på oppdrag fra Statens vegvesen.

Oslo har problemer med dårlig luftkvalitet, blant annet med overskridelse av grenseverdien for timegjennomsnittlig NO2-nivå, som er satt til 200 mikrogram per kubikkmeter luft. Oslo kommune har derfor vedtatt restriksjoner mot diesel­person­biler på dager med særlig høy forurensning. Beregninger tyder på at bruk av en høy avgift i bomringen (eksempelvis ti ganger dagens takst) har lavere kostnader for trafikantene og er å fore­trekke framfor et forbud mot dieselpersonbiler innenfor for eksempel Ring 3.

Rapporten tar ikke stilling til hvorvidt det bør innføres et slikt tiltak, det er et politisk spørsmål, kun hvilket alternativ som  har lavest kostnad for trafikantene og som er enklest å gjennomføre.

En tidoblet takst for dieselbiler i bomringen vil ifølge beregninger fra NILU kunne redusere NO2-nivåene ved målestasjonene i Oslo med om lag 7 prosent. En forbudssone innenfor Ring 3 vil kunne gi en reduksjon i NO2-nivået på 12 prosent, men til en mer enn dobbelt så høy tids- og kjøretøykostnad for trafikantene per prosentenhet reduk­sjon.

Bruk av prismekanismen i bomringen innebærer lavere og mer forutsigbare kostnader for trafikantene enn en forbudssone, og dessuten lavere kontroll- og administrasjonskostnader. Det siste har stor betydning fordi behovet for restriktive strakstiltak av denne typen vil oppstå relativt sjelden. De siste 14 årene har det kun vært seks tilfeller hvor det ville ha vært aktuelt å sette i verk et slikt tiltak (overskridelser lenger enn to dager i et større område). 

En permanent lavutslippssone rettet mot tunge kjøretøy kan ha større effekt ved særlig høy luftforurensning enn et forbud mot dieseldrevne personbiler. Et slikt permanent tiltak vil dessuten virke hele vinteren og dermed bidra til å få ned årsgjennomsnittet for NO2 – som blir ansett som et større helseproblem enn overskridelsene av timegjennomsnitt. Dette alternativet er ikke kostnadsberegnet.

Dersom man kombinerer midlertidige tiltak mot dieseldrevne personbiler med en permanent lavutslippssone for tunge biler, kan man oppnå en reduksjon i NO2-nivåene på 20–25 prosent. Basert på historiske data konkluderer NILU med at en reduksjon på cirka 30–35 prosent i NO2-nivåene vil være nødvendig for med tilnærmet sikkerhet å unngå overskridelser av timemiddel i årene som kommer.

Rapport:
Tiltak mot bruk av dieselkjøretøy på dager med høy luftforurensning. TØI rapport 1437/2015. Forfattere: Harald Aas, Lasse Fridstrøm og Tormod W Haug
 

Viser fra 31 til 40 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger