Du er her

  • > En samordnet areal- og transportpolitikk gjennom regional samstyrning? Syntesesrapport

En samordnet areal- og transportpolitikk gjennom regional samstyrning? Syntesesrapport

Forfattere: Tore Leite, Merethe Dotterud Leiren, Oddgeir Osland
Rapportnr: 958A/2008
ISBN: 978-82-480-0878-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0879-8
Språk: English
Vedlegg Full report
Hele rapporten

Rapporten er en synteserapport innen forskningsprosjektet om regional styring for en samordnet areal- og transportpolitikk. De tre byregionene Kristiansand, Fyn og Hannover sammenlignes. Areal- og transportplanleggingen er organisert på ulik måte i de tre byregionene. I rapporten beskrives deres mål og måloppnåelse innenfor areal- og transportpolitikk. Grunner til ulik måloppnåelse diskuteres. Konklusjonen er at et styrket regionalt nivå i Norge kan bidra til å redusere avstanden mellom statlige mål og lokal iverksetting av samordnet areal- og transportplanlegging.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger