Forskningsprosjekt:

URBANEFF

Investigating three complex issues regarding effects of land use- and transport-systems developments on traffic volumes and GHG emissions. Finanisert av Norges Forskningsråd 2014 – 2018.

URBANEFF skal utvikle ny empirisk kunnskap om hvordan polysentrisk arbeidsplasslokalisering, flytting av lager fra sentrale byområder for å gi plass til ny byutvikling, og utvidelse av veikapasitet i by påvirker biltrafikkmengder og klimagassutslipp.

Prosjektet ledes fra TØI og er finansieres av Forskningsrådets KLIMAFORSK-programmet.

Informasjon og resultater fra prosjektet vil bli lagt ut på denne siden etter hvert.

Det finnes klare målsettinger om å redusere utslipp av klimagasser fra transport og relativt god kunnskap om hva slags areal- og transportsystemutvikling som bidrar til å redusere bilavhengighet og trafikkmengder. Videre har offentlige instanser kontroll over viktige virkemidler. Likevel utvikles byene kontinuerlig på måter som bidrar til å øke biltrafikkmengder og klimagassutslipp.

Prosjektet URBANEFF tar som utgangspunkt at mangel på empirisk kunnskap om hvordan enkelte aspekter ved areal- og transportutvikling påvirker trafikkmengdene er en viktig forklaring på gapet mellom målsettinger og virkelighet. Prosjektet vil bidra til å endre dette, ved å dokumentere effekter på trafikkmengder og klimagassutslipp av tre spesielt relevante og komplekse problemstillinger i byplanlegging:

  • polysentrisk arbeidsplasslokalisering
  • flytting av lager (for godstransport) lengre ut i bystrukturen for å gi plass for boliger og arbeidsplasser på arealene
  • utvidelse av veikapasitet i byområder

Målsetting

Målet er å bidra til endringer i retning av mer klimavennlige transportmønster. Bedre kunnskap kan bidra til å gjøre planleggere og beslutningstakere i stand til å endre måten de planlegger og styrer byutviklingen på. Dette kan gi endringer i areal- og transportutviklingen som bidrar til at innbyggere og bedrifter endrer sine reisevaner mot kortere reiser og mindre bruk av bil.

Organisering

Forskningen organiseres som case-studier, og inkluderer ulike kvantitative og kvalitative metoder. Mekanismene som aktiveres når endringer i arealstrukturen og transportsystemene påvirker reisevaner, trafikkmengder og utslipp av klimagasser vil bli empirisk undersøkt hver for seg, og i kombinasjon.

Et tverrfaglig forskerteam fra tre sterke forskningsmiljøer vil samarbeide: Transportøkonomisk institutt (TØI) representert ved alle sine tre forskningsavdelinger, Norges miljø- og biotekniske universitet (NMBU) og Aalborg Universitet. TØI har prosjektledelsen.

Forskerne støttes av internasjonale eksperter fra Oxford University og Tampere University of Technology (Finland). Erfarne fagfolk vil bidra med innspill til forskningsopplegg og med diskusjon og nyansering av funn og konklusjoner.

Prosjektet har oppstart i 2014, og skal avsluttes i 2017. Total økonomisk ramme er på 5.040.000 kroner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger