Du er her

Midlertidig trafikknedgang løser ikke køproblemene

Trafikken i de tre storbyene Oslo, Bergen og Trondheim har gjennom mange år hatt en jevn vekst. Selv om veksten midlertidig har stoppet opp som en følge av lavkonjunkturen som startet høsten 2008, må man regne med at trafikken igjen vil øke i årene framover.

Alle de tre byene har betydelige køproblemer. Innenfor en tidsramme på 5 til 10 år er det planlagt begrensete utvidelser i vegkapasiteten. For å sikre framkommeligheten er det nødvendig med tiltak som kan virke raskt for å begrense bilbruken. Køprising er en mulighet, men også andre tiltak som forbedring av kollektivtilbudet vil være effektive.

I Stockholm ble biltrafikken i rushtiden redusert med 22 prosent over bompengesnittet da man innførte trengselsskatt (køprising). Forsinkelsene målt i ekstra kjøretid ble redusert med en tredjedel i morgenrushet og halvert i ettermiddagsrushet. Tiltaket hadde også betydelige positive miljøeffekter.
 
Rapporten tar for seg ulike forhold som kan påvirke framkommeligheten i Oslo, Bergen og Trondheim på 5 til 10 års sikt. I alle tre byene er det framkommelighetsproblemer i dag. Trafikkvolumene i hovedstadsområdet er betydelig høyere enn i de to andre byene.

Finanskrisen høsten 2008, med påfølgende lavkonjunktur, har bidratt til en reduksjon i vegtrafikken. Første tertial 2009 (januar-april) viser en reduksjon på landsbasis med 1,1 prosent. I Oslo ble trafikken gjennom bomringen redusert med ca åtte prosent i første tertial 2009, og nær fem prosent i byen som helhet. Avhengig av hvordan økonomien utvikler seg kan dette medføre en midlertidig forbedret framkommelighet på køutsatte vegstrekninger.

Den store trafikkreduksjonen i Oslo skyldes sannsynligvis både endringer i bomringen i 2008 (bla høyere priser), lavere priser på månedskort for kollektivtransport samt generell konjunkturnedgang.

Når lavkonjunkturen er over vil man sannsynligvis få en fortsatt trafikkvekst. At trafikken nå synker, må ikke lede til den konklusjonen at trafikkproblemene er i ferd med å bli løst.

Trondheim og Bergen har ikke hatt en like sterk reduksjonen i trafikken som Oslo. Vegtrafikkindeksen for Sør-Trøndelag viste i første tertial 2009 en nedgang på 1,5 prosent, mens det i Hordaland var en vekst på 1,0 prosent.

Alle de tre byene har nå en netto tilflytning. Dette vil fortsette i årene som kommer. En viktig utfordring er å bygge ut transportsystemet slik at det kan betjene den økte befolkningen og næringslivet på en rasjonell måte.

Køproblemene er størst i Osloregionen. Det er også her man forventer størst befolkningsvekst. I forbindelse med Oslopakke 3 er det lagt til grunn 230.000 flere bosatte i Oslo og Akershus i løpet av en periode på 20 år, og transportetterspørselen er forventet å stige med 30 prosent fram til 2025. 

Rapport:
Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover. TØI-rapport 1026/2009. Av Viggo Jean-Hansen, Jan Usterud Hanssen og Harald Aas.
 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger