Du er her

TØI representert i klimautvalg

Teknisk beregningsutvalg for klima videreføres til 2023. Det ble vedtatt i Statsråd den 23 juni. Forskningsleder i TØI Anne Madslien fortsetter i tre nye år.

Teknisk beregningsutvalg for klima har som oppgave å bidra til ny kunnskap og nye metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet.

Mandatet har blitt utvidet slik at utvalget kan gi en grundig vurdering av om dagens modeller dekker behovet for analyser på klimaområdet. Utvalget skal også gi innspill om langsiktig modellutvikling.

Utvalget får også ny leder og styrkes med to personer.

- Transportsektoren står for nesten en tredjedel av det totale klimagassutslippet i Norge. Derfor et TØIs bidrag viktig og relevant i utvalget, sier Anne Madslien.

Anne har vært sentral i utviklingen av det norske modellsystemet som brukes av transportvirksomhetene til analyser av infrastrukturprosjekter. Modellene dekker både person- og godstransport og brukes også til framskrivinger av framtidig transportetterspørsel til Nasjonal transportplan, analyser av konkurranseflater mellom transportformene, samt til beregninger av hvordan ulike tiltak og virkemidler påvirker etterspørselen etter transport (og derav klimagassutslipp).

- Det er imidlertid mange andre typer modeller som også er viktig for beregning av framtidige klimagassutslipp fra transport, f.eks. modeller for hvordan ulike virkemidler påvirker den norske kjøretøyparken, så jeg prøver å trekke på kompetanse fra andre TØI-forskere så godt jeg kan.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger