Du er her

  • > Transportmodeller
  • > Dobling av drivstoffavgiften i 2030 vil gi 6,3 prosent mindre bilbruk

Dobling av drivstoffavgiften i 2030 vil gi 6,3 prosent mindre bilbruk

I 2030 vil andelen elbiler i personbilparken ifølge prognosene utgjøre 46 prosent, mens andelen hybridbiler vil være 20 prosent.

En økning av drivstoffprisen som virkemiddel for å få ned klimagassutslippene vil følgelig bare påvirke en liten del av bilparken og derfor ha begrenset effekt.

Det viser beregninger gjort av Transportøkonomisk institutt som en del av underlaget for Klimakur 2030.

En økning av bensin- og dieselprisen med 15 kr/liter i 2030, altså grovt sett en dobling av drivstoffprisen, vil kun føre til en reduksjon på 6,3 prosent i antall kjørte kilometer med personbil. Antall bilturer vil bli redusert med 1,7 prosent. I modellberegningen forutsettes det en tilsvarende prisøkning for fly.

Effekten på korte reiser er større enn effekten på lange turer. Størst reduksjon i transportarbeid er det i region Nord mens prisøkningen har minst effekt i region Vest. Hovedårsaken bak de regionale forskjellene er ulik andel fossile kjøretøy, der region Vest antas å ha den høyeste andelen elbiler.

Godstrafikken på veg beregnes å bli redusert med økt drivstoffpris. Økt drivstoffpris også for skip betyr ikke så mye for vegtransporten. Beregningene viser også at godstransporten på bane øker betydelig med økt pris på drivstoff for godstransport på veg.

Beregningene er gjort med Nasjonal persontransportmodell (NTM6), regionale persontransportmodeller (RTM) og med Nasjonal godstransportmodell (NGM).

Rapport:
Klimakur 2030 – Transportmodellberegninger. TØI rapport 1746/2020. Forfattere: Nina Hulleberg, Aino Ukkonen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger