Du er her

  • > Transportmodeller
  • > TØI-forskere har gjort transportanalyser for en omfattende Konseptvalgutredning for veibruksavgift og bompenger

TØI-forskere har gjort transportanalyser for en omfattende Konseptvalgutredning for veibruksavgift og bompenger

Nye konsepter for veibruksavgift kan redusere både det totale trafikkomfanget og kostnadene knyttet til luftforurensning, støy, ulykker, veislitasje og kø.

Dette kommer frem i en ny TØI-rapport som er laget på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Forskere ved TØI har gjort transportanalyser for person- og gods­trans­port som er brukt som grunnlag for beregn­inger av samfunnsøkonomiske virkninger av ulike konsepter for et framtidig system for bompenger og veibruksavgift. Arbeidet inngår i Vegdirektoratets og Skattedirektoratets felles Konseptvalgutredning (KVU) for veibruksavgift og bompenger.

Samtlige konsepter fører til redusert totalt trafikkomfang (trafikkarbeid) med personbiler og reduserte eksterne kostnader. Eksterne kostnader er samfunnskostnader knyttet til luftforurensning, støy, ulykker, veislitasje og kø.

Konseptene med flat veibruksavgift over hele landet reduserer trafikkarbeidet både i byene og i spredt­bygde strøk for både gods- og persontransport. Disse effektene blir større, jo flere av dagens avgifter som veibruksavgiften skal ivareta. Konseptene som differensierer prisene mellom byer og spredtbygde strøk fører til en stor reduksjon i trafikkarbeidet i byene, som er samfunns­messig effektivt ettersom eksterne kostnader per kilometer er høyere i disse områdene på grunn av problemer med kø og at flere eksponeres for forurensing. I spredtbygde strøk øker trafikk­arbeidet og trafikanters opplevde nytte for både personbiler og lastebiler. I samtlige konsepter reduseres trafikanters nytte som følge av økt belastning fra veibruksavgift, men dette nyttetapet mer enn oppveies av økte inntekter til det offentlige og sparte eksterne kostnader.

Rapport: Konseptvalgutredning veibruksavgift og bompenger, vedlegg 6-3 Transportmodellberegninger. TØI-rapport 1921/2022. Forfattere: Christian Steinsland, Anne Madslien, Kjell Werner Johansen, Paal B. Wangsness.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger