Du er her

Hvor fort sykler folk i Oslo?

Det kan man nå finne ut ved hjelp av en ny modell beregner sykkelhastighet.

Basert på en rekke målinger av hvor raskt folk sykler i Oslo, har forskere på TØI utviklet en modell som predikerer forventet sykkelhastighet gitt informasjon om infrastruktur og topografi, samt bakgrunnsinformasjon om den syklende. Modellen kan med noen forbehold brukes i andre regioner i Norge.

Ikke uventet viser den at det sykles raskere med elsykkel enn med vanlig sykkel hhv. 16,8 km/t og 18 km/t), og at menn sykler raskere enn kvinner med en fart på 17,5 km/t (vanlig sykkel) og 18,6 km/t (elsykkel), mens kvinner har henholdsvis 15,7 og 17,5 km/t. Farten er i tillegg høyere når sykkeltrafikken er adskilt fra biler og fotgjengere.

Reiser som er registrert som arbeidsreiser sykles med høyere fart. Den raskeste brukergruppen er menn på reiser til/fra jobb med elsykkel. Her er gjennomsnittsfarten beregnet til 21,8 km/t.

Modellen er et nyttig bidrag i utviklingen av transportmodeller, da kunnskap om hvor raskt personer kommer seg fra A til B med ulike transportmidler er viktig for å anslå effekter på etterspørsel og samfunnsøkonomisk nytte av transporttiltak.

Figuren viser implementert fart nedover for segmentet: mann, ikke arbeidsreise, vanlig sykkel

Datagrunnlaget for modellen er GPS-observasjoner som ble knyttet til et nettverk for Oslo fra Nasjonal Vegdatabank.  Respondentene ble rekruttert fra personer som hadde søkt om midler i støtteordning for elsykler i Oslo, samt fra et utvalg på 10 000 syklister bosatt i Oslo-området som ble trukket fra Falck sykkelregister. 721 personer lastet ned og tok i bruk mobilapplikasjon Sense.DAT, som kartlegger respondentens bevegelser ved hjelp av GPS-data. Datainnsamlingen er gjort i tidsrommet 1.april 2016 – 30.juni 2016. Elsykkelandelen i datasettet ligger på rundt 25%.

Hele rapporten: Fartsmodell for sykkel og elsykkel. TØI-rapport: 1557/2017. Forfattere: Stefan Flügel, Nina Hulleberg, Aslak Fyhri, Christian Weber, Gretar Ævarsson, Eva-Gurine Skartland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger