Du er her

Arbeidsseminar april 2019: Forskningsbehov knyttet til sentrumsutvikling og aktørsamarbeid

Arbeidsseminaret handlet om forskningsbehov knyttet til sentrumsutvikling og aktørsamarbeid.

Diskusjonene i arbeidsseminaret var lagt opp rundt problemstillingen: «Hva vet man ikke nok / hva trengs det mer kunnskap om for å lage gode planer, og hvordan kan man forske på det?».

Her kan du lese referatet fra seminaret.

Arbeidsseminaret ble innledet med tre faglige innlegg:

Først presenterte og diskuterte Kjersti Visnes Øksenholt (TØI) hva vi vet om sentrumshandelens rolle i kommunene, sammenhenger mellom bymiljø, tilgjengelighet og handel, og hvordan ulike former for aktørsamarbeid og gårdeierstruktur kan påvirke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service.

Presentasjonen finner du her.

Rapportene som var bakgrunnen for deler av presentasjonen finner du her og her.

Deretter presenterte Guri Mette Vestby (NIBR) funn fra følgeforskningen som ble gjennomført i tilknytning til pilotprosjektet «Levende Lokaler: Læring og resultater ved aktivering av tomme lokaler i norske kommuner.» Hun fortalte om den nye kunnskapen som ble utviklet gjennom prosjektet, og hvilke kunnskapshull som ble identifisert gjennom prosjektet.

Presentasjonen finner du her.

Rapporten som var bakgrunnen for denne presentasjonen finner du her.

Avslutningsvis fortalt Lisbeth Iversen (Arendal kommune) om kommunens erfaringer med «Levende lokaler»-prosjektet, og hvordan de arbeidet med å tilrettelegge for samskaping, utvikling og innovasjon. Hun dro også opp noen sentrale utfordringer som de hadde identifisert gjennom arbeidet lokalt.

Presentasjonen finner du her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger