Kundeperspektiv (inkludert universell utforming)

Hvordan forstå drivere av trafikk fra netthandel, hva er viktig for kundene, hvilke leveringsalternativer kan motvirke økende trafikkmengder fra netthandel og hvordan få netthandlere til å velge mer miljøvennlige leveranser?

Innenfor tema «Kundeperspektiv» jobber forskere ved TØI med å forstå driverne av trafikk fra netthandel, herunder hva som er viktig for kundene innenfor ulike samfunnsgrupper når de velger leveringsalternativer, hvilke leveringsalternativer som kan motvirke økende trafikkmengder fra netthandel (særlig i boligområder) og hvordan få netthandlere til å velge mer miljøvennlige leveranser.

Vi jobber også med hvordan privat og offentlig sektor kan stimulere til mer bærekraftige transport fra netthandel, inkludert universelt utformede løsninger. Under tema «Kundeperspektiv» inngår alle typer varer, med unntak av lokalprodusert, kortreist mat.

Med forbrukers leveringsønsker i sentrum gir netthandel en fragmentert sisteleddsdistribusjon. Fordi forbruker betaler lite eller ingenting for transporten står netthandel i fare for å skape mer transport enn samfunnsøkonomisk optimalt, sett i lys av at transport har kostnader for både transportør og samfunn. Det kan også gi økte utslipp.

En annen utfordring er at nettbaserte tjenester kan være utilgjengelige for enkelte gruppert. Bestilling av varer på nett eller mottak av varene kan være vanskelig for eldre personer eller personer med nedsatt funksjonsevne (svaksynte, hørselshemmede mv.). Det kan også være mange som utelukkes fordi de bor i områder der tilrettelagte tjenester ikke er tilgjengelige. For å unngå at noen blir ekskludert fra netthandel på grunn av alder, inntekt, funksjonsevne eller geografi bør nye hjemleveringstjenester utformes slik at de oppleves som tilgjengelige for alle.

Prosjekter og erfaringer

Vi evaluerer Postens pakkebokser for å gi ny kunnskap om samfunnseffekter og potensialet for aktørnøytral drift av pakkebokser.

I et prosjekt for Porterbuddy studerte forskere om raske leveranser for netthandel også kan være effektive.

Vi har studert hvordan forbrukere kan involveres for å oppnå en mer bærekraftig sisteleddsdistribusjon, og finner blant annet at forbrukere ønsker miljøvennlig levering, men at tilbudet mangler. Dette oppsummeres i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv. Funnene er fra en doktorgradsavhandling, som kan leses her.

Se også Elise Caspersen fortelle om hvor viktig det er å tenke på godstransporten, inkludert endringene som følger av økt netthandel, i NMBU og SVVs Webinarserie «Veien til bærekraft – fra kunnskap til praksis».

Kontaktperson

Delphine Pernot

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger