Forskningsprosjekt:

Henteskap for lokalmat

Kan henteskap til lokalmatbransjen bidra til en mer bærekraftig distribusjon av kortreist mat?

En av de de største utfordringene til lokalmatbransjen er distribusjon. Til tross for en økende interesse for lokalmat de siste årene har det blitt viet lite oppmerksomhet rundt effektive og klimavennlige distribusjonsløsninger for kortreist mat.

Matfra.no har sammen med TØI og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) utviklet og pilotert et distribusjonssystem for lokalmat i Harstad sommer/høst 2022. Et kvalifiseringsprosjekt skal i 2023-24 videreutvikle konseptet og teste ut systemet i andre regioner. Prosjektet har som mål å avklare hindringer relatert til etableringen av et skalerbart distribusjonssystem for lokalmat, samt å kvalifisere Matfra.no til et hovedprosjekt med en større utrulling av henteskap.

Mangelen på effektive transportløsninger kan i enkelte tilfeller eliminere miljøgevinsten av transport over korte avstander. Et stort antall småskalaprodusenter faller i dag utenfor eksisterende systemer for matdistribusjon. Sammen med en økende etterspørsel etter lokalmat i befolkningen gir dette et behov for løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig distribusjon av kortreist mat.

Matfra.no har som mål å etablere et nasjonalt system av henteskap for lokalmat. Henteskapene skal settes ut i regioner med tilstrekkelig høyt nivå av lokalmatproduksjon, innbyggertall og trafikk. Skapene består av luker til bokser som har mulighet for kjøling og frys. Lokalmatprodusenter leverer selv varer som er kjøpt og betalt via Matfra.no til skapene. Kjøper får beskjed om at varen er klar til å hentes og henter varen når det passer best, innenfor en gitt tidsramme. Skapet åpnes med QR-kode eller hentekode. Den aktuelle boksen blir så frigitt til nye varer.

Matfra.no er den første aktøren som benytter henteskap til lokalmatbransjen og som et peer-to-peer-system operert direkte av et flertall selgere og kjøpere selv.

Fordelene med systemet er blant annet at kjøper og selger ikke er avhengig av å koordinere et felles møtested og -tidspunkt. Transaksjonen utføres av produsentene selv, og produsentene unngår dermed å være avhengig av andre partnere.  

Samarbeidspartnere og finansiering

Matfra.no, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og TØI har samarbeidet i et prosjekt finansiert av FORREGION (2022), og følger nå opp samarbeidet i et prosjekt finansiert av RFFARKTIS (2023).

TØIs rolle

Forskere ved TØI har undersøkt matprodusenters og forbrukeres preferanser for lokalisering av henteskap i 2022. Vi skal i 2023-24 utvikle et system for å hente inn og analysere kvantitativ data som kan optimalisere driften og plasseringen av henteskap.

Kontaktperson

Ingrid Jenserud

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger