Forskningsprosjekt:

KLIMATT Kunnskap og kompetanse for klimavennlig og attraktiv byutvikling

I KLIMATT har vi samlet, utviklet, tilgjengeliggjort og aktivt formidlet kunnskap om samordnet areal- og transportutvikling for mer attraktive og klimavennlige byer. Prosjektet er nå avsluttet.

Prosjektet tok som utgangspunkt at kunnskap om areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer ikke er tilgjengelig nok. En sentral del av prosjektet har derfor vært å lage en veileder til hjelp for planleggere og andre fagfolk. Veilederen Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer ble publisert november 2017.

Her finner du en oppsummering av rapporten. Veilederen skal være anvendelig, relevant og refererbar i planpraksis.

En annen sentral del av prosjektet har vært å bidra med innspill til hvordan plananalyser kan bli mer systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare, og hvordan kunnskapsgrunnlaget utviklet i prosjektet kan bidra til dette. Dette diskuteres i rapporten Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser. Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser.

I tillegg er følgende rapporter publisert:

- Den brukerinitierte rapporten Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet?

- KLIMATT var nyttig i produksjonen av Kunnskapsstatus. Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum 

Presentasjoner av kunnskapsgrunnlaget finner du her: PDF og PowerPoint.

Organisering

Prosjektet er gjennomført i perioden 2014 – 2017, og hadde en total ramme på ca 4 millioner kroner. Prosjektet ble finansiert av Enova med fler.

Vestfold fylkeskommune hadde formelt prosjektlederansvar, mens TØI har hatt det faglige ansvaret for gjennomføring av prosjektet.

Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med samarbeidspartnerne: Vestfold fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten, Jernbaneverket, Statens vegvesen region øst, Statens vegvesen region sør, Statens vegvesen region midt, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger