Forskningsprosjekt:

Håndverkeres transport i by

Anslagsvis 10 prosent  av arbeidsstyrken i Norge jobber innenfor håndverksyrker som snekkere, elektrikere, installatører, rørleggere m v. Disse står etter alt å dømme for en økende andel av biltrafikken i byene. Generelt er det liten kunnskap om håndverkeres persontransporter og hvordan denne kan effektiviseres og gjøres mer miljøvennlig.

Prosjektets hovedmål er å stimulere til økt bruk av ny teknologi for mer effektive og miljøvennlige transportløsninger for håndverkere. Teknologiene som testes ut i prosjektet er el-varebiler og en mobil programvare med ruteplanleggingssystem.

Delmål:

 • Få valide estimater på volum og struktur for håndverkeres persontransport
 • Vurdere anvendbarheten av de nye teknologiene for smartere transportløsninger, barrierer for adopsjon og hvilke utslippsreduserende effekter teknologiene kan ha
 • Øke bevisstheten om transporteffektiviserende teknologier blant håndverksbedrifter
 • Identifisere infrastrukturtiltak som kan redusere forsinkelser, leveringsproblemer og kostnader for håndverksbedrifter
 • Teoriutvikling

Datagrunnlaget innbefatter trafikktellinger, analyser av eksisterende data, gjennomføring av spørreundersøkelser mot næringsaktører og en serie case-studier hvor man blant annet tester ut bruk av el-varebiler og verktøy for ruteplanlegging. Resultatene fra prosjektet skal legge til rette for mer effektive og miljøvennlige transporter og lavere kostnader for næringslivet.

Prosjektet er delt inn i seks arbeidsgrupper

Finansiering og gjennomføring
Prosjektet CRAFTTRANS er finansiert av SMARTRANS-programmet i Norges forskningsråd, Vegdirektoratet, Oslo kommune, Bymiljøetaten og RBI Norge. Prosjektet startet sommeren 2013 og sluttføres våren 2016.

Prosjektgruppen
Følgende forskere står for den faglige gjennomføringen av prosjektet:

 • Tom Erik Julsrud, Transportøkonomisk institutt
 • Susanne Nordbakke, Transportøkonomisk institutt
 • Erik Figenbaum, Transportøkonomisk institutt
 • Nils Gaute Voll, tidligere ansatt ved Transportøkonomisk institutt
 • Hans Donali Tilseth, NTNU
 • Prof. Morten Schiefloe, NTNU
 • Asbjørn Willy Wethal, SSB
 • Prof. Tim Schwanen, University of Oxford


Referansegruppen
Prosjektet har en referansegruppe som følger arbeidet bestående av:

 • Toril Presttun, Vegdirektoratet
 • Helge Jensen, Oslo kommune, Bymiljøetaten
 • Jan Traaseth (Renault Norge)
 • Inge Kvikne Hårsaker, ePocket Solutions
 • Kristin Brandt, Oslo Håndverks & Industriforening
 • Nina Solli, NHO

 

Publiserte rapporter og artikler

Håndverkertransporter i by: Volum- og strukturestimater (TØI rapport 1336/2014)

Adoption of transport related innovations in the craft industry: Key theoretical approaches (TØI report 1326/2014)

Små varebiler med stor betydning (Samferdsel  nr.4 2015)


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger