Du er her

  • > Forskningsprosjektet om håndverkeres transport i by er organisert i seks arbeidsgrupper

Forskningsprosjektet om håndverkeres transport i by er organisert i seks arbeidsgrupper

Arbeidspakke 1: Litteraturstudie
Formål: (i) Dokumentere eksisterende forskning innenfor prosjektets nedslagsfelt, (ii) etablere et egnet teoretisk fundament for senere analyser i prosjektet

Arbeidspakke 2: Volum og struktur i håndverkertransporten
Formål: Få valide estimater på (i) volum og (ii) struktur for håndverkeres persontransport

Arbeidspakke 3:  Survey blant ledere i håndverksbedrifter
Formål: (i) Beskrive flaskehalser i transportsystemet slik det erfares av håndverkere, (ii) kartlegge holdninger til teknologi og intensjoner om bruk

Arbeidspakke 4a:  Implementering og bruk av mobile applikasjoner
Formål: (i) Dybdeanalyser av reiseatferd og arbeidsrutiner i små håndverksbedrifter, (ii) analysere implementasjon av mobil programvare med ruteplanleggingssystem (Handyman), (iii) dokumentere barrierer og pådrivere i innovasjonsprosessen, samt mulig effekt på reisemønster og arbeidsprosesser

Arbeidspakke 4b: Potensialanalyse el varebiler
Formål: Estimere det praktiske potensialet for bruk av elektriske varebiler og potensialet for utslippsreduksjoner i håndverksbransjen

Arbeidspakke 5:  Integrerte analyser
Arbeidspakken er en syntese av funnene i de øvrige arbeidspakkene og vil diskutere potensialet for en mer miljøvennlige og effektive håndverkertransporter.

Siste nytt fra forskningsområdet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger