Du er her

Arealdataverktøy for regional transportmodell: Hva er status, erfaringer og utviklingsbehov?

Seminar i Forum for byutvikling og bytransport den 8. juni 2022 dreide seg om Arealdataverktøy for regional transportmodell: Hva er status, erfaringer og utviklingsbehov?

Forum for byutvikling og bytransport den 8. juni 2022 dreide seg om Arealdataverktøy for regional transportmodell: Hva er status, erfaringer og utviklingsbehov? Det var stor interesse for temaet, med mer enn 90 påmeldte og ca. 60 deltakere til stede samtidig. 

Det har vært jobbet med et arealdataverktøy (ADV) som skal gjøre de regionale transportmodellene (RTM) bedre i stand til å vurdere effekter av ulike arealutviklingsstrategier på trafikkmengder. ADV har vært under uttesting i utvalgte pilotbyer, og det ble lansert i juni 2022. ADV er utviklet i prosjektsamarbeid mellom KS, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Drift og utvikling av ADV ligger nå (fra 2022) i en egen NTP faggruppe areal som del av NTP transportanalyse. Det er (i 2022) etablert et ADV-brukernettverk.

Tore Leite i Kommunal- og distriktsdepartementet har hatt en viktig rolle i utviklingen av ADV. Leite presenterte verktøyet og fortalte om hva som er hensikten med det, bruksområder og utviklingsbehov. ADV er både et verktøy og en samarbeidsplattform. Det bringer systematiske planfaglige vurderinger inn i RTM. ADV skal brukes til å sammenstille, behandle og levere data om eksisterende og framtidig arealbruk. ADV vil også være til nytte i kommunal planlegging, mv. ADV fordeler en valgt befolkningsvekst (fra SSB) i byområdet hovedsakelig basert på ‘ledig kapasitet for utbygging’ i ulike områder og tilgjengelighet, samt systematisk planfaglig vurdering. Resultater leveres som eksogene datafiler til RTM, og RTM beregner trafikkmengder, mv. slik det alltid har gjort. KDD har lagt ut informasjon om verktøyet her.

Elise Brændaas fra Porsgrunn kommune og May-Berit Eidsaune fra Statens vegvesen Midt har deltatt i arbeidet med testing og utvikling av ADV i hhv. Grenland og Trondheim. De delte sine erfaringer med og forventninger til verktøyet, og viste interessante eksempler på hvordan det kan brukes. ADV skal gi et bedre grunnlag for å beregne framtidig trafikk og utslipp. Eidsaune og Brændaas viste eksempler på at arbeidet med ADV også har gitt dypere forståelse av betydningen av arealutviklingen. De fortalte at det har vært en del prøving og feiling i pilotfasen, som har tatt tid. De mente at tidsbruken vil være mindre fremover, men at det uansett vil kreve tid og innsats å få grunnlagsdataene inn i ADV for de enkelte byområdene. Senere oppdateringer vil kreve mindre tid.

Verdiskapende fortetting i Grenland

Verdiskapende fortetting i Grenland (Kortversjon)

Bypakke Grenland

Attraktiv by

Opptak og powerpoint

Opptak av presentasjonene og powerpointene som ble brukt er lagt ut under. De er gode, og vi anbefaler alle som er interessert i ADV å se på disse.

Diskusjoner

Gruppe- og plenumsdiskusjonene brakte fram viktige spørsmål og interessante betraktninger. Gruppene skulle svare på tre spørsmål: Hvilken nytte kan ADV ha for oss? Hva er de viktigste usikkerhetene og uenighetene knyttet til dette? Hva kan være viktige utviklingsbehov og kunnskapsbehov? Under har vi oppsummert det gruppene presenterte i plenum og deler av den påfølgende diskusjonen. 

Hvilken nytte kan ADV ha for oss?

Kort oppsummert svarte gruppene følgende:

  • Relevant for byvekstavtaler og kan brukes i byutredninger
  • Til planlegging av kollektivinfrastruktur, kollektivtilbud og parkeringspolitikk
  • Det er bra at så mye informasjon er samlet på ett sted, i et interaktivt kart, som gir et oppdatert datagrunnlag og mulighet for å analysere sammenhenger

Hva er de viktigste usikkerhetene og uenighetene knyttet til dette?

Viktige spørsmål dreide seg om hva som er sammenhengene mellom ADV og RTM. Kort svar er at RTM fungerer slik de alltid har gjort, men at ADV bidrar til at arealdata og -alternativer som legges inn i RTM blir bedre og mer realistiske. Dette bidrar til bedre og mer realistiske referansebaner og tiltaksbaner. Det skyldes blant annet at ADV inkluderer systematiske planfaglige vurderinger. ADV ‘leverer’ filer med data for arealbruk og -utvikling inn i referansebanene og tiltaksbaner i RTM. Så regner RTM trafikkmengder, mv. slik de alltid har gjort. Det betyr at ADV i seg selv ikke gir bedre nettverkgrunnlag for gang- og sykkelveier (som det var spørsmål om). Se her for mer informasjon.

Det var også innspill knyttet til nytten i egen organisasjon. Dette dreide seg blant annet om hvorvidt ADV gir kommunene og andre informasjon som de ikke allerede har. Noen var tvilende til det, mens andre pekte på at man uansett får samlet og sammenstilt informasjon. Et annet spørsmål gikk på hvorvidt ADV bidrar til at RTM blir bedre på å beregne klimagassutslipp og andre utslipp. Det kan det, ved at det gir et mer transparent og fundert grunnlag for hvordan arealbruk og parkering påvirker transportomfang og transportmiddelfordeling – samt ved at en kan legge inn elbilfordeler på parkering i verktøyet. Flere pekte på at ADV som samarbeidsplattform kan bidra til bedre prosesser og diskusjoner av mulige tiltak og fremtider, mellom areal og transport og på tvers av nivåer.

Flere diskuterte på hvilke nivåer og i hvilke typer byer ADV kan brukes. Det var spørsmål om ADV kan brukes i mindre byområder; i omegnskommuner til store byer; på områdenivå. Her kom vi vel frem til at ADV er utviklet for å være input til RTM som gjør beregninger på byregionnivå (by pluss omegnskommuner), og at ADV i seg selv kan være nyttig i analyser på kommuneplannivå. Videre ble det stilt spørsmål ved hvor nyttig ADV er i byer og områder som har svak vekst.

Det kom også opp spørsmål knyttet til hvordan ADV håndterer og kan håndtere trendbrudd. Trendbrudd som dreier seg om endret reiseatferd, som hyppigere bruk av hjemmekontor eller introduksjon av elsparkesykler vil ikke håndteres i ADV. Det vil i tilfelle ligge i RTM, og da må det fortsatt legges inn eksogent. Trendbrudd i arealutviklingen, som at man stopper byspredning og styrer arealutviklingen i retning av fortetting og transformasjon, kan inkluderes i ADV.

Flere spørsmål var knyttet til hva slags data som ligger i ADV og hvordan data skal innhentes og vedlikeholdes. Her var det flere og til dels detaljerte spørsmål, blant annet om hvorvidt det tas hensyn til eksisterende skole- og barnehagekapasitet når ADV ‘fordeler’ nye innbyggere i byområdet og om det vil være/bli automatisk innhenting av og oppdatering av data. Det ble (så vidt referenten fikk med seg) ikke gitt utfyllende svar på dette. Men det er klart at det ikke gjøres fordeling av alderskohorter på grunnkretsnivå gjennom ADV. Vi henviser igjen til ADV-RTM.

Flere hadde spørsmål og refleksjoner knyttet til organisering og tidsbruk i kommunene. Dette dreide seg blant annet om at det kreves mye tid og innsats fra kommunene for å etablere datagrunnlaget i ADV. Det ble kommentert at det er bra med et nytt verktøy, men at det kan bidra til redusert fokus og tidsbruk knyttet til mer strategisk arbeid og diskusjoner, som ikke er bra. Andre kommentarer dreide seg om hvordan arbeidet med ADV vil forholde seg til planhierarkiet og de ulike nivåene og tidshorisontene i dette. Et svar på dette kan være at kommunene kan bruke selve ADV slik de ønsker inn i eget planarbeid. En gruppe kommenterte at kommunene må gi noen ‘mandat’ til å bruke (tid på) ADV og avklare omfanget av tidsbruken dersom det skal tas i bruk.

Det var også flere kommentarer knyttet til brukergrensesnitt, både når det gjelder å legge inn data, å gjøre analyser og å tolke og forstå resultatene. Leite fra KDD sa at det jobbes med en ny versjon av ADV som vil ha et mer tilgjengelig brukergrensesnitt. Det vil nok likevel være slikt at de som skal bruke ADV nå må ha opplæring i det. Det var uklart om man ser for seg at ‘hvem som helst’ skal kunne bruke det i fremtiden. Det jobbes med å utvikle ‘output’ slik at det skal være enklere å forstå resultatene og vanskeligere å misforstå dem. Det ble påpekt at det er vanskeligere å bygge tillit til ADV og resultatene dersom systemet ikke er transparent.

Hva kan være viktige utviklings- og kunnskapsbehov?

Innspillene kan oppsummeres som at det er behov for å definere og utvikle brukergrensesnittet, og at det er behov for enda mer informasjon om hva ADV er, hva det kan brukes til og hva slags nytte ulike aktører kan ha av det. Leite i KDD understreket at det utarbeides opplegg for opplæring i ADV og at det vil komme mer informasjon etter hvert. Enn så lenge henvises det til informasjonen som ligger her.

Presentasjoner og opptak

Aud Tennøy, TØI Velkommen og introduksjon

 

Tore Leite, Kommunal- og distriktsdepartementet Presentasjon av arealdataverktøyet (ADV), hva som er hensikten med det og viktige utviklingsbehov.

 

Presentasjon

Opptak

Elise Brændaas, Porsgrunn kommune Erfaringer med og forventninger til ADV, og hva som er viktige utviklingsbehov.

Presentasjon

Opptak

May-Berit Eidsaune fra Statens vegvesen Erfaringer med og forventninger til ADV, og hva som er viktige utviklingsbehov.

Presentasjon

Opptak

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger