Du er her

Arbeidsseminar september 2020: Smarte byer - hva innebærer det for planlegging og utvikling av byer og bytransport?

Smarte byer - hva innebærer det for planlegging og utvikling av byer og bytransport?

Mange var interessert i å høre om og å diskutere smarte byer, og hva ‘smartby’ innebærer for planlegging og utvikling av byer og bytransportsystemer. Det var 100 påmeldte til seminaret og 70 som møtte. Vi fikk høre gode, konkrete og poengterte presentasjoner fra DOGA, Bodø og Tromsø. Det ga god inspirasjon til refleksjoner og diskusjoner i grupper og plenum.

Innlederne var samstemte i at ‘det smarte’ på ulike måter handler om å utvikle byer og lokalsamfunn slik at de blir gode byer og steder for folk og for næringsliv, og om innovasjon som kan bidra til det. Det kan ofte innebære å bruke teknologi og data på nye måter, men det ‘smarte’ kan også være ganske low-tech. Innlederne var tydelige på at det handler om å sette innbyggerne og virksomhetene i fokus. Alle koblet det ‘smarte’ opp mot FNs bærekraftmål (som er tema for neste Forum for byutvikling og bytransport). Det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn ble nevnt av alle innlederne. Både Bodø og Tromsø legger dette til grunn for sitt smartbyarbeid.

Innlederne trakk frem eksempler som: Digitale tvillinger, som kan gi bedre visualisering og medvirkning i byplanleggingen; Et enkelt digitalt verktøy for å vurdere potensiale for miljøvennlige reisemiddelvalg i ulike utbyggingsområder; og Nye måter å beregne luftforurensing. DOGA har også fått utarbeidet en beskrivelse av praktiske eksempler.

Alle hadde også utviklet eller tilpasset strategiske modeller som verktøy i arbeidet med innovasjon, omstilling, samarbeid og samskaping. Her ser det ut til å være fornyelse på gang – kan det være innovasjonsmiljøene som inspirere byplanleggerne? Marthinussen fra Bodø snakket varmt om kommunen som en aktiv og dynamisk partner i utviklingen av smarte og bærekraftige byer.  Smartbysjef Tanum i Trondheim pekte på Stortingsmelding nr. 30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor – Kultur, ledelse og kompetanse  som et godt kunnskapsgrunnlag i dette.

Foredragene finnes som PPer og i opptak nederst på siden.

I gruppe- og plenumsdiskusjonene diskuterte vi hva ‘smartby’ innebærer for planlegging og utvikling av smarte byer – som vi ikke gjør uansett. Tema som gikk igjen var blant annet:

 • Det er fortsatt de samme prinsippene som gjelder for utvikling av bærekraftige byer som er gode å bo i (fortetting, medvirkning, mv.)
 • Å jobbe (med) ‘smart’ krever mer samarbeid på tvers og i nettverk
 • Å ta i bruk teknologi og data for å nå målene om et bedre samfunn
 • Å dele data – gjerne på felles digitale plattformer

Vi diskuterte også: Hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene? Hvilke kunnskaps- og forskningsbehov ser vi? Diskusjonene gikk i flere retninger, og temaene kan oppsummeres slik:

 • Hvordan utnytte potensialet for bedre medvirkning og involvering som ligger i ‘smart’? Og unngå at det bidrar til ekskludering.
 • Hvordan man kan samarbeide for å bruke ‘det smarte’ for å løse oppgaver på tvers av siloer, lage felles (digitale) plattformer
 • Det ligger store muligheter til å skaffe seg kunnskap og oversikt gjennom alle dataene som ‘flyter rundt’ der ute – hvordan skal vi få utnyttet det?
 • Makt, kontroll og tillit – og da med fokus på data, datadeling og personvern. Hvem skal samle, eie og tilgjengeliggjøre data? Hvordan skal dette styres og reguleres?
 • Motivering og organisering av ‘smartarbeidet’ – skal mange begynne hver for seg, eller trengs det at en eller noen tar styring? Det avhenger av faser. I starten må ofte noen ta ansvar og jobben med å bringe det inn i organisasjonen, og så er det viktig at flere tar eierskap og ansvar etter hvert.  
 • Fremtiden er uforutsigbar – vi vet ikke hva som vil skje. Hvordan kan vi rigge oss for det? For å kunne respondere smart?
 • Vi trenger eksempler på hva dette kan være og hva det kan bidra til!

Og som en kommentar til ‘dataoptimismen’ – et 15 minutters foredrag om ‘Big data, new data, mye data – det er ikke så lett som det ser ut til!’ av Aud Tennøy i sluttseminaret for prosjektet BYTRANS - der vi har prøvd det meste…

Du kan også se foredraget i opptak HER

Lenker til nyttige dokumenter:

DOGAs Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

DOGAs 16 prosjekter som fremmer smart og bærekraftig stedsutvikling

Stortingsmelding nr. 30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor – Kultur, ledelse og kompetanse

Det kan også være verd å se på EU-kommisjonen rapport med 20 anbefalinger om koblede og automatiserte kjøretøy publisert 22. september. Her kommer også dataproblematikken tydelig frem.

Statens vegvesens ‘Veileder for smart mobilitet’

I lenkene under finnes presentasjonene i seminaret som PP og i opptak

Velkommen! Kort innledning om temaet og seminaret v/ Aud Tennøy, leder av Forum for byutvikling og bytransport, TØI

Hva gjør smarte byer (som de ikke ville gjort uansett)? Hva er viktige usikkerheter og kunnskapsbehov i arbeidet?  v/ Malin Kock Hansen, DOGA, prosjektleder for ‘Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn’

Du kan se opptak av presentasjonen HER

Hvordan jobber Bodø med smart by i planlegging og utvikling av byen? Hva er viktige usikkerheter og kunnskapsbehov i arbeidet? v/ Seksjonsleder Byutvikling, Plan, Mats Marthinussen

Du kan se opptak av presentasjonen HER

Hvordan jobber Trondheim med smart by i planlegging og utvikling av byen? Hva er viktige usikkerheter og kunnskapsbehov i arbeidet? v/ Smartbysjef Øyvind Tanum

Du kan se opptak av presentasjonen HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger